AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y11HD E. 2015/4148-K. 2016/1542

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/4148
K. 2016/1542
T. 16.2.2016
• HAKSIZ REKABETE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Eylemin Bir Cezayı Gerektirmesi Durumunda 6762 S.K.'nın 58. Md.sindeki Davaların Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu - Önlenmesine Karar Verilen Davalı Eyleminin de Suç Olması Karşısında Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Haksız Rekabete Dayalı Manevi Tazminat İstemi/Eylemin Bir Cezayı Gerektirmesi Durumunda 6762 S.K.'nın 58. Md.sindeki Davaların Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu - Önlenmesine Karar Verilen Davalı Eyleminin de Suç Olması Karşısında Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
• EYLEMİN BİR CEZAYI GEREKTİRMESİ DURUMUNDA 6762 S.K.'NIN 58. MD.SİNDEKİ DAVALARIN CEZA ZAMANAŞIMINA TABİ OLMASI ( Haksız Rekabete Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
6762/m. 58, 62, 64
765/m. 104
ÖZET : Birleşen dava, haksız rekabete dayalı manevi tazminat istemine dair olup, mahkemece davalının zamanaşımı defi kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Eylemin bir cezayı gerektirmesi durumunda 6762 Sayılı Kanun'un 58. maddesindeki davaların ceza zamanaşımına tabi olduğu açıklanmıştır. Önlenmesine karar verilen davalı eyleminin de suç olması karşısında, davacının manevi tazminat talebi 5 yıllık ceza zamanaşımına tabidir. Bu itibarla, birleşen dava yönünden, zamanaşımı süresinin dolmadığı kabul edilerek, işin esasına girilip karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 30/12/2014 tarih ve 2014/1452-2014/559 Sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 16.02.2016 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan asıl ve birleşen davada davacı vekili dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı şirket tarafından yayınlanan bilişim rehberi dergisinde ve davalıya ait internet sayfasında bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin gelirleri esas alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan listede, davacı şirketin gelirinin şirketin gerçek cirosunu ve piyasadaki payını yansıtmadığını ve bu sebeple açıklanan ve yayınlanan listede gösterilen yerinin piyasada yanlış ve yanıltıcı intiba uyandırdığını ve şirketin mali iktidarı hakkında hakikata aykırı malumat verildiğini ileri sürerek, esas davada haksız rekabetin men'ini, 100.000.00 TL maddi tazminatın tahsilini ve birleşen davada da müvekkili şirketin itibarını zedelemesi sonucu uğradığı ve uğrayabileceği manevi zararların karşılanmasını, talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, net satış gelirlerinin tahmini olarak değerlendirildiğini, birleşen davada da manevi tazminat talebinin zamanaşımına uğradığını, davacının maddi ve manevi herhangi bir zararının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, asıl dava ile ilgili olarak verilen hükmün kesinleşmiş olması sebebiyle asıl dava ile ilgili olarak yeniden hüküm tesisi mümkün bulunmadığı, birleşen dava yönünden ise, davaya konu ihtilafta davalı tarafından 2002 yılı Türkiye Bilişim Sektörü Rehberi ve aynı yıl internet sitesinde davacı ile ilgili bilgilere yer verilmiş olup, haksız rekabetin devam ettiğinden söz edilemeyeceği, davacı asıl davayı 2003 yılında açmış olup, engeç 2003 yılında faili ve fiili öğrendiği kabul edildiğinde dahi 2006 yılında açılan birleşen dava tarihi itibariyle bir yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği gerekçeleriyle asıl dava ile ilgili olarak hüküm tesisine yer olmadığına, birleşen davanın zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiştir.Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
1-) Birleşen dava, haksız rekabete dayalı manevi tazminat istemine dair olup, mahkemece davalının zamanaşımı defi kabul edilerek yukarda yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Ancak, 6762 Sayılı TTK'nın 62. maddesinin devamında, eylemin bir cezayı gerektirmesi durumunda 6762 Sayılı TTK'nın 58. maddesindeki davaların ceza zamanaşımına tabi olduğu açıklanmıştır. Önlenmesine karar verilen davalı eyleminin de 6762 Sayılı TTK'nın 64. maddesine göre suç olması karşısında, bu maddede belirlenen miktar ve nitelik itibariyle 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca davacının manevi tazminat talebi 5 yıllık ceza zamanaşımına tabidir.Bu itibarla, 2002 yılında yayınlanan dergideki değerlendirmelere istinaden 2006 yılında açılan birleşen dava yönünden, zamanaşımı süresinin dolmadığı kabul edilerek, işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, hükmün bu sebeple davacı yararına bozulması gerekmiştir.
2-) Bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün yukarda yazılı sebeple davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl ve birleşen davada davalıdan alınarak asıl ve birleşen davada davacıya verilmesine, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 16.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg