AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12HD E. 2015/29686-K. 2016/7077

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/29686
K. 2016/7077
T. 10.3.2016
• ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçluya Örnek 10 Numaralı Ödeme Emri Gönderilmesi Gerekirken Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takipler İçin Düzenlenen Örnek 12 Numaralı Ödeme Emri Gönderilemeyeceği/Bu Tür Uygulamanın Bir Hakkın Yerine Getirilmemesine veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılmasına Neden Olacağı - Zarar Gören Kişinin Süresiz Şikayet Hakkı Bulunduğu/Ödeme Emrinin İptal Edileceği )
• ÖRNEK 10 NUMARA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ GEREKİRKEN ÖRNEK 12 NUMARA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Bu Tür Uygulamanın Bir Hakkın Yerine Getirilmemesine veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılmasına Neden Olacağı - Zarar Gören Kişinin Süresiz Şikayet Hakkı Bulunduğu/Ödeme Emrinin İptal Edilmesi Gerektiği )
• SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçluya Örnek 10 Numaralı Ödeme Emri Gönderilmesi Gerekirken Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takipler İçin Düzenlenen Örnek 12 Numaralı Ödeme Emri Gönderilemeyeceği/Bu Tür Uygulamanın Bir Hakkın Yerine Getirilmemesine veya Sebepsiz Sürüncemede Bırakılmasına Neden Olacağı - Zarar Gören Kişinin Süresiz Şikayet Hakkı Bulunduğu/Ödeme Emrinin İptal Edileceği )
• İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİSİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip İçin İcra Müdürüne Sadece Senedin Kambiyo Senedi Olup Olmadığını ve Vadesinin Gelip Gelmediğini İnceleme Yetkisi Verildiği - İcra Müdürünün Takip Konusu Edilen Belgeyi Denetledikten Sonra Borçluya Bu Yolla Takip İçin Hazırlanan Örnek 10 Numaralı Ödeme Emrini Göndermek Zorunda Olduğu/İcra Müdürünün Bu Zorunluluğa Aykırı İşlemleri İse Bir Hakkın Yerine Getirilmesi İle İlgili Olduğundan Süresiz Şikayet Konusu Yapılabileceği )
2004/m. 16, 168
ÖZET : Borçlu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte ödeme emri (Örnek numara :10) gönderilmesi gerekir iken, kambiyo senetlerine mahsus iflas ödeme emri (Örnek no:12) gönderilmesi sebebiyle ödeme emrinin iptalini talep etmiştir.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip için sunulan kambiyo senedi yönünden icra müdürüne sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini inceleme yetkisi verilmiştir. İcra Müdürü takip konusu edilen belgeyi denetledikten sonra borçluya bu yolla takip için hazırlanan örnek 10 numaralı ödeme emrini göndermek zorundadır. İcra müdürünün bu zorunluluğa aykırı işlemleri ise bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili olduğundan, süresiz şikayet konusu yapılabilir.
Borçluya kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takipler için düzenlenen örnek 12 numaralı ödeme emri gönderilmesi seçilen takibin şekline uygun değildir. Bu tür uygulama bir hakkın yerine getirilmemesine veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasına neden olacağından bundan zarar gören kişinin süresiz şikayet hakkı vardır. Ödeme emrinin iptali gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; alacaklının talebine uygun olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte ödeme emri (Örnek numara :10) gönderilmesi gerekir iken, kambiyo senetlerine mahsus iflas ödeme emri (Örnek no:12) gönderilmesi sebebiyle ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece; icra müdürlüğünün haciz yoluyla girişilen takipte, iflas yoluyla girişilen takibe dair ödeme emri göndermesi hususu süresiz şikayete tabi olup, bu hususu süresiz olarak şikayet etme yetkisine alacaklının sahip olduğu, borçlunun böyle bir talepte bulunmaya yetkisi olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK.nun 168/1. maddesinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip için sunulan kambiyo senedi yönünden icra müdürüne sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini inceleme yetkisi verilmiştir. İcra Müdürü takip konusu edilen belgeyi denetledikten sonra borçluya bu yolla takip için hazırlanan örnek 10 numaralı ödeme emrini göndermek zorundadır. İcra müdürünün bu zorunluluğa aykırı işlemleri ise bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili olduğundan, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süresiz şikayet konusu yapılabilir.
Somut olayda, alacaklı tarafından 01.05.2003 vade tarihli 13.000,00 TL bedelli ve 15.03.2003 vade tarihli 13.000,00 TL bedelli senetlere dayanılarak genel haciz yolu ile takip talebinde bulunulmuş ve icra müdürlüğünce borçluya kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takipler için düzenlenen örnek 12 numaralı ödeme emri gönderilmiştir. Bu yöndeki işlem seçilen takibin şekline uygun değildir. Bu tür uygulama bir hakkın yerine getirilmemesine veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasına neden olacağından bundan zarar gören kişinin süresiz şikayet hakkı vardır.
O halde mahkemece ödeme emrinin iptali gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg