AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12HD E. 2016/2758-K. 2016/6241

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/2758
K. 2016/6241
T. 3.3.2016
• GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olduğu/Mahkemece Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği)
• FONUN ALACAKLI OLMASI (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Göre “Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S. İcra İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmaz" Hükmüne Yer Verildiği)
• İTİRAZ ÜZERİNE TAKİBİN DURDURULMASI İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olup Takibin Başka Bir Kredi Sözleşmesinden Kaynaklandığı İleri Sürülmediği - Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği/Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı İlamsız İcra Takibi)
5411/m.138/4,geç.m.13
ÖZET : Dava; genel kredi sözleşmesine dayalı ilamsız icra takibine itiraz üzerine takibin durdurulmasına ilişkin müdürlük işlemini şikayete ilişkindir. Somut olayda alacaklı banka tarafından sunulan kredi sözleşmesi 26.12.2003 tarihinden öncesine ait olup takibin başka bir kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ileri sürülmediğine göre mahkemece şikayetin borçlulardan yönünden de kabulü gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlu ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Borçlulardan ...'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu ...'ın temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-)Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklı tarafından başlatılan genel kredi sözleşmesine dayalı ilamsız takibe karşı borçluların, yasal süre içerisinde borca ve ferilerine itiraz etmeleri üzerine icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının bu kararın kaldırılmasına dair şikayetinin mahkemece borçlulardan ... yönünden reddedildiği görülmektedir.
19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 138/4. maddesinde; “Fonun alacaklı olduğu ve 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip işlemlerini durdurmaz" hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun geçici 13. maddesinde ise; "Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Halinde T. 03/03/2016Emlak Bankası A.Ş. dahil) 26.12.2003 tarihinden önce bankacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kullananlar ya da yeniden yapılandırma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine dair sözleşmeden doğan hakların da diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan ari hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacaklarının tahsiline dair 123, 134, 136, 137, 138, 140, 142 ve 165. madde hükümleri, tasarrufun iptali davalarında aciz vesikası şartı aranmaması, dahil bankalarınca uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Bu durumda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 138/4. maddesi alacaklı banka yönünden 26.12.2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının tahsiline dair yapılacak icra takiplerinde uygulanabilecektir.
Somut olayda alacaklı tarafından sunulan kredi sözleşmesi 26.12.2003 tarihinden öncesine ait olup takibin başka bir kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ileri sürülmediğine göre mahkemece şikayetin borçlulardan ... yönünden de kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile istemin adı geçen yönünden reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg