AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12HD E. 2016/5021-K. 2016/7590

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/5021
K. 2016/7590
T. 15.3.2016
• BORCA İTİRAZ (Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibi - Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Borçluların Yaptıkları Başvuru Süresinde Olmayıp Ödeme Emrinin Usulsüzlüğüne Yönelik Bir Şikayetin de Bulunmadığı/Mahkemece İtirazın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerekirken İtirazın Esasının İncelenerek İtirazın Reddine Karar Verilmesi Doğru Değil İse de Sonuçta İstem Reddedildiğinden Sonucu İtibariyle Doğru Kararın Onanacağı)
• KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (Borca İtiraz - Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Borçluların Yaptıkları Başvuru Süresinde Olmayıp Ödeme Emrinin Usulsüzlüğüne Yönelik Bir Şikayetin de Bulunmadığı/Mahkemece İtirazın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
• TAKİBE İTİRAZIN SÜRE AŞIMI NEDENİ İLE REDDİ (Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibi - Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Borçluların Yaptıkları Başvuru Süresinde Olmayıp Ödeme Emrinin Usulsüzlüğüne Yönelik Bir Şikayetin de Bulunmadığı/Mahkemece İtirazın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerekeceği)
2004/m.168/4-5
ÖZET : Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesinde itiraz ve kambiyo hukukuna dair şikayette bulunabilir. Bu süre geçirildikten sonra yapılan başvuru geçersizdir. Somut olayda ödeme emrinin tebliğ edildiği, yasal 5 günlük süre geçtikten sonra borçluların yaptıkları başvuru süresinde değildir. Ödeme emrinin usulsüzlüğüne yönelik bir şikayetin de bulunmadığı nazara alındığında mahkemece, itirazın süre aşımı sebebiyle reddi gerekirken itirazın esasının incelenerek itirazın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru kararın onanması gerekmiştir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlularca çekin kambiyo vasfına ve alacaklının takip hakkına itiraz edilerek icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK'nun 168/4-5. maddesine göre, borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesinde itiraz ve kambiyo hukukuna dair şikayette bulunabilir. Bu süre geçirildikten sonra yapılan başvuru geçersizdir.
Somut olayda borçlulardan .'ya 20.10.2014, .'ye 24.12.2013 tarihinde ödeme emrini tebliğ edildiği, yasal 5 günlük süre geçtikten sonra borçluların 28.04.2015 tarihinde yaptıkları başvuru süresinde değildir. Ödeme emrinin usulsüzlüğüne yönelik bir şikayetin de bulunmadığı nazara alındığında mahkemece, itirazın süre aşımı sebebiyle reddi gerekirken itirazın esasının incelenerek itirazın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg