AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13HD . 2015/680-K. 2016/1040

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/680
K. 2016/1040
T. 20.1.2016
• MENFİ TESPİT DAVASI ( Menfi Tesbit Davasının Amacının Hukuki İlişkinin veya Hakkın Mevcut Olup Olmadığının Belirlenmesi Olduğu/Davacının Gerçekte Olmayan Bir Alacağı Ödememek İçin Menfi Tesbit Davası Açabileceği - İcra Takibinin Şeklen Kesinleşmesinin Sonuca Etkili Olmadığı/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
• İCRA TAKİBİNİN ŞEKLEN KESİNLEŞMESİ ( Menfi Tesbit Davasının Amacının Hukuki İlişkinin veya Hakkın Mevcut Olup Olmadığının Belirlenmesi Olduğu/Davacının Gerçekte Olmayan Bir Alacağı Ödememek İçin Menfi Tesbit Davası Açabileceği - İcra Takibinin Şeklen Kesinleşmesinin Sonuca Etkili Olmadığı/İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
2004/m. 72
ÖZET : Dava menfi tespit davasıdır.
Menfi tesbit davasının amacı hukuki ilişkinin veya hakkın mevcut olup olmadığının belirlenmesidir. Davacı gerçekte olmayan bir alacağı ödememek için menfi tesbit davası açabilir. İcra takibinin şeklen kesinleşmesi sonuca etkili değildir. İşin esası incelenerek karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı şirketin Kavlaklı Belediyesi aleyhine veresiye fişlerine dayalı olarak icra takibi başlattığını, takibin kesinleştiğini belediyenin aktif ve pasifiyle birlikte kendi bünyesine katıldığını, takip konusu alımlara dair belge ve bilgi devralmadıklarını, diğer davalı A. Y.'in icra dosyasını temlik olarak takibi yenilediğini böyle bir borcun bulunmadığını ileri sürerek borçlu olmadığının tesbitine %20 tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalılardan A. Y. tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Mahkemece, İçişleri Bakanlığının kararı ile Kavlaklı Belediyesinin aktif ve pasifiyle davacı belediyeye aktarıldığı, icra takibinin kesinleştiği borçtan davacı sorumlu olduğu gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Davacı devredilen belediyeden aldıkları belgeler arasında takip konusu alacağa dair belge ve bilgi olmadığını ileri sürmüştür. Menfi tesbit davasının amacı hukuki ilişkinin veya hakkın mevcut olup olmadığının belirlenmesidir. Davacı gerçekte olmayan bir alacağı ödememek için menfi tesbit davası açabilir. İcra takibinin şeklen kesinleşmesi sonuca etkili değildir. Mahkemece işin esası incelenerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-)Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bent gereğince diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.350,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 50,40 TL harcın istenmesi halinde iadesine, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg