AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y14HD E. 2015/12040 -K. 2016/1656

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12040
K. 2016/1656
T. 9.2.2016
• TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Talep Reddedildiğine Göre Yapı Yıkılamadığı Takdirde Taşınmaz Malikinin Malvarlığında Sebepsiz Bir Zenginleşme Meydana Geleceğinden Taşınmaz Malikinin Malzeme Sahibine Muhik (Haklı) Bir Tazminat Vermesi Gerektiği - Ancak Malzeme Sahibi İyiniyetli Değilse Tazminat Miktarı Levazımın En Az Kıymetini Geçemeyeceği)
• İYİNİYET (Temliken Tescil İstemi - Talebin Reddedildiği/Davacının İyiniyetli Olduğu Kanıtlanamadığından Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Asgari Levazım Bedelinin Davacıya Ödenmesi Gerektiği)
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Temliken Tescil İstemi - Mahkemece İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Keşif Yapılmış ve Davaya Konu Taşınmazın Bedeli Belirlenmiş İse de Asgari Levazım Bedeli Belirlenmediği/Yapılacak İş Davaya Konu Ev ve Eklentilerinin Asgari Levazım Değerinin Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Tespiti Ondan Sonra Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
• LEVAZIM BEDELİ (Temliken Tescil Olmazsa Tazminat İstemi - Temliken Tescil Talebinin Reddedildiği/Yapılacak İş Davaya Konu Ev ve Eklentilerinin Asgari Levazım Değerinin Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Tespiti Ondan Sonra Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
4721/m.684,718,724
ÖZET : Dava, TMK'nın 724. maddesi gereğince temliken tescil, mümkün olmadığı takdirde tazminat istemine ilişkindir. Davacının temliken tescil talebi reddedildiğine göre yapı yıkılamadığı takdirde taşınmaz malikinin malvarlığında sebepsiz bir zenginleşme meydana geleceğinden, taşınmaz malikinin malzeme sahibine muhik (haklı) bir tazminat vermesi gerekir. Ancak malzeme sahibi iyiniyetli değilse tazminat miktarı levazımın en az kıymetini geçemez.
Somut olayda; davacının iyiniyetli olduğu kanıtlanamadığından bilirkişi tarafından belirlenecek asgari levazım bedelinin davacıya ödenmesi gerekir. Her ne kadar, mahkemece, inşaat mühendisi bilirkişi vasıtasıyla keşif yapılmış ve davaya konu taşınmazın bedeli belirlenmiş ise de; asgari levazım bedeli belirlenmemiştir. Mahkemece yapılacak iş, davaya konu ev ve eklentilerinin asgari levazım değerinin bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle tespiti, ondan sonra tazminata hükmedilmesinden ibarettir.
DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 30.04.2013 gününde verilen dilekçeyle tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın tapu iptali ve tescil yönünden reddine, tazminat yönünden kabulüne dair verilen 10.02.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, TMK'nın 724. maddesi gereğince temliken tescil, mümkün olmadığı takdirde tazminat istemine ilişkindir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacının iyiniyetli olmadığından bahisle tapu iptali ve tescil talebinin reddine, ikinci kademede tazminat talebi yönünden davanın kabulüyle davacıya, malzeme ve ağaç bedeli olarak belirlenen 20.000,00 TL tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
TMK'nın 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğince yapı, üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline gelir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa koyucu somut olaydaki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırakmamış, bu konumdaki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişkiyi TMK'nın 722, 723. ve 724. maddelerinde özel olarak düzenlemiştir. Uyuşmazlığın bu kapsamda değerlendirilmesi gerekecektir.
Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sürekli, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı yapması halinde diğer koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bulunduğu alan ile yapının kullanılması için zorunlu arazi parçasının tescilini mülkiyet hakkı sahibinden isteyebilir.
TMK'nın 724. maddesinde yapı sahibine tanınan bu hak, kişisel hak niteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri tarafından, inşaat yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona ya da onun külli haleflerine karşı ileri sürülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, taşınmaza sonradan malik olan kişiye karşı da bu kişisel hak ancak yapı sahibini bu haktan mahrum bırakmak amacıyla arsa sahibi ile el ve işbirliği içinde olduğu iddiası ileri sürülebilir.
Malzeme sahibinin TMK'nın 724. maddesine dayanarak tescil talebinde bulunabilmesi bazı koşulların varlığına bağlıdır;
a-) Birinci koşul, malzeme sahibinin iyiniyetli olmasıdır. TMK'nın 724. maddesi hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, taşınmaz mülkiyetinin yapı sahibine verilebilmesi için öncelikli koşul iyiniyettir. Öngörülen iyiniyetin TMK'nın 3. maddesinde hükme bağlanan sübjektif iyiniyet olduğunda da kuşku yoktur. Bu kural, malzeme sahibinin, elattığı taşınmazın başkasının mülkü olduğunu bilmemesini veya beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşılık bilebilecek durumda olmamasını ya da yapıyı yapmakta haklı bir sebebinin bulunmasını ifade eder.
Malzeme sahibinin tescil istemi ile açtığı davada iyiniyetin varlığı iddia ve savunmaya bakılmaksızın mahkemece re'sen araştırılmalıdır. Ne var ki, 14.02.1951 tarihli ve 17/1 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi olay ve karinelerden, durumun özelliklerine göre kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermemiş olduğu açık bulunan malzeme sahibinin temliken tescil talebinde bulunması mümkün değildir. Çünkü bu gibi durumlarda kötüniyet karşı tarafın ispatı gerekmeden belirlenmiş olur. Ayrıca iyiniyet inşaatın başladığı andan tamamlandığı ana kadar devam etmelidir. (Sübjektif koşul)
b-) İkinci koşul ise yapı kıymetinin taşınmazın değerinden açıkça fazla olmasıdır. (Objektif koşul)
c-) Üçüncü koşul, yapıyı yapanın (malzeme sahibinin), taşınmaz malikine uygun bir bedel ödemesidir.
d-) Yukarıda değinilen üç koşulun yanı sıra, yapının bulunduğu arazi parçası davalıya ait taşınmazın bir kısmını kapsıyor ise tescile konu olacak yer, inşaat alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsayacağından mahkemece iptal ve tescile karar verebilmek için bu kısmın ana taşınmazdan ifrazının da mümkün olması gereklidir.
Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında somut olaya gelince;
Davaya konu olayda Dairemizin yukarda açıklanan ilkelerine ve toplanan delillere göre davacının iyiniyetli olduğu kanıtlanamamıştır. Sübjektif koşul olan iyiniyetin kanıtlanamaması halinde diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesine gerek olmadığından davacının TMK'nın 724. maddesi gereğince açmış bulunduğu tapu iptali ve tescil davasının reddedilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
Davacının tazminat talebine gelince; Başkasının taşınmazına temelli ve kalıcı nitelikte yapı inşa edilmesi durumunda, TMK'nın 684. ve 718. maddelerinin hükümleri gereğince yapı üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline geleceğinden ana taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Bu konumdaki taşınmazın maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişki TMK'nın 722, 723. ve 724. maddelerinde düzenlenmiştir.
Davacının temliken tescil talebi reddedildiğine göre yapı yıkılamadığı takdirde taşınmaz malikinin malvarlığında sebepsiz bir zenginleşme meydana geleceğinden, taşınmaz malikinin malzeme sahibine muhik (haklı) bir tazminat vermesi gerekir. Ancak malzeme sahibi iyiniyetli değilse tazminat miktarı levazımın en az kıymetini geçemez.
Somut olayda; davacının iyiniyetli olduğu kanıtlanamadığından bilirkişi tarafından belirlenecek asgari levazım bedelinin davacıya ödenmesi gerekir. Her ne kadar, mahkemece, inşaat mühendisi bilirkişi vasıtasıyla keşif yapılmış ve davaya konu taşınmazın bedeli belirlenmiş ise de; asgari levazım bedeli belirlenmemiştir.
Mahkemece yapılacak iş, davaya konu ev ve eklentilerinin asgari levazım değerinin bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle tespiti, ondan sonra tazminata hükmedilmesinden ibarettir.
Mahkemece, açıklanan husus gözardı edilerek, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg