AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y14HD E. 2015/17622-K. 2016/1504

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/17622
K. 2016/1504
T. 8.2.2016
• TAPU İPTALİ VE TESCİLİ (Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Temlik Alındığı İddiasına Dayalı - Sözleşmede İmzası Olmayan Diğer Mirasçının da Tamamlanan İnşaatın Bir Dairesinde İkamet Ettiği Anlaşılmakla Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesiin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı/Davanın Redddinin Hatalı Olduğu)
• MİRASÇININ DİĞER MİRASÇININ İMZALADIĞI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İTİRAZI (Tapu İptali ve Tescili/Her Ne Kadar Davalı Diğer Mirasçı Arsa Payı İnşaat Sözleşmesi İmzalamamış İse de İnşaatın Tamamlandığı Davalının da Bir Dairede İkamet Ettiği Mahallinde Yapılan Keşif ve Bilirkişi Raporuyla Belirlendiğinden Davalı Tarafından Bu Aşamada Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı)
4721/m.705
ÖZET : Dava, arsa sahibi ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye bırakılması kararlaştırılan bağımsız bölümün temlik alındığı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davaya konu taşınmazın maliki vefat etmiş olup, mirasçılarından bir tanesi kendi adına asaleten kızına vekaleten davalı yüklenici ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. Her ne kadar davalı diğer mirasçı arsa payı inşaat sözleşmesi imzalamamış ise de inşaatın tamamlandığı, davalının da bir dairede ikamet ettiği mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporuyla belirlendiğinden davalı tarafından bu aşamada sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Davanın reddi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
DAVA : Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 05.07.2002 gününde verilen dilekçeyle tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 29.03.2012 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, arsa sahibi ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye bırakılması kararlaştırılan bağımsız bölümün temlik alındığı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davalı arsa sahiplerinden B.K. davanın reddini savunmuş, diğer davalı arsa sahibi M.K. ve davalı yüklenici davayı kabul etmiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dosyanın incelenmesinde davaya konu 1882 ada 18 parsel sayılı taşınmazın maliki H. K.'ın 20.07.1975 tarihinde vefat ettiği, geriye mirasçısı olarak M. K., Bed. K. ve B. K.'ın kaldığı anlaşılmıştır. H. K. mirasçılarından M. K. kendi adına asaleten kızı Bed. K.'a vekaleten 25.11.1980 tarihinde davalı yüklenici R. H. ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir. Her ne kadar davalı B. K. arsa payı inşaat sözleşmesi imzalamamış ise de inşaatın tamamlandığı, davalı B. K.'ın da bir dairede ikamet ettiği mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporuyla belirlendiğinden davalı B.K. tarafından bu aşamada sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz.
Bu itibarla mahkemece tarafların gösterdiği deliller değerlendirerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde iadesine, 08.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg