AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15HD E. 2015/2147-K. 2016/607

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/2147
K. 2016/607
T. 2.2.2016
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacağın Varlığı İle Miktarının Yapılan Yargılama ve Bilirkişi Raporuyla Saptandığı - Davalının Faize İtirazında Haklı Bulunup Tamamen Haksız Görülmediğinden Alacağın Likit Olduğundan ve Borçlunun Takibe İtirazında Haksızlığından Söz Edilemeyeceği/İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası/Alacaklı Yararına İcra İnkar Tazminatı Verilebilmesi İçin Borçlunun Takibe İtirazında Haksız Olması ve Alacağın Belirlenebilir Olması Gerektiği - Alacağın Varlığı İle Miktarının Yapılan Yargılama ve Bilirkişi Raporuyla Saptandığı/Davalının Faize İtirazında Haklı Bulunup Tamamen Haksız Görülmediğinden Alacağın Likit Olduğundan ve Borçlunun Takibe İtirazında Haksızlığından Söz Edilemeyeceğinden İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddedileceği )
• ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( İtirazın İptali Davası/Alacaklı Yararına İcra İnkar Tazminatı Verilebilmesi İçin Borçlunun Takibe İtirazında Haksız Olması ve Alacağın Belirlenebilir Olması Gerektiği - Alacağın Varlığı İle Miktarının Yapılan Yargılama ve Bilirkişi Raporuyla Saptandığı/Davalının Faize İtirazında Haklı Bulunup Tamamen Haksız Görülmediğinden Alacağın Likit Olduğundan ve Borçlunun Takibe İtirazında Haksızlığından Söz Edilemeyeceğinden İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
2004/m. 67
ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali davasıdır.
Alacaklı yararına icra inkar tazminatı verilebilmesi için borçlunun takibe itirazında haksız olması gerekir. Haksızlık kavramı alacağın belirlenebilir (likit) olma şartını da kapsar. Alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuyla saptandığı, davalı işlemiş faize itirazında haklı bulunup tamamen haksız görülmediğinden alacağın likit olduğundan ve borçlunun takibe itirazında haksızlığından söz etmek mümkün değildir. İcra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı istemine dair olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-)2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67/II. maddesi uyarınca alacaklı yararına icra inkar tazminatı verilebilmesi için borçlunun takibe itirazında haksız olması gerekir. Haksızlık kavramı alacağın belirlenebilir (likit) olma şartını da kapsar. Somut olayda, alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuyla saptandığı, davalı işlemiş faize itirazında haklı bulunup tamamen haksız görülmediğinden alacağın likit olduğundan ve borçlunun takibe itirazında haksızlığından söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple mahkemece yasal koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek davalı borçlunun icra inkâr tazminatına mahkum edilmesi doğru olmamıştır.
Kararın bu sebeple bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 Sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca diğer temyiz itirazlarının kabulüyle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının icra inkâr tazminatıyla ilgili 2 numaralı bendinin tamamının karar metninden çıkarılarak, yerine ''Şartları oluşmadığından davacının icra inkâr tazminatı isteminin reddine'' cümlesinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg