AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15HD E. 2015/2149-K. 2016/581

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/2149
K. 2016/581
T. 1.2.2016
• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali Davası/Davalı Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız Olması Yanında Kötüniyetli Olması da Gerektiği - Davacının Faturaya Dayalı Alacağının Tahsili İçin İcra Takibi Yaptığı/Kötüniyetli Olarak Takip Yaptığı Kabul Edilemeyeceğinden Davalının Tazminat İsteminin Reddedileceği )
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA BORÇLU YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Davalı Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız Olması Yanında Kötüniyetli Olması da Gerektiği - Davacının Faturaya Dayalı Alacağının Tahsili İçin İcra Takibi Yaptığı/Kötüniyetli Olarak Takip Yaptığı Kabul Edilemeyeceğinden Davalının Tazminat İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
• FATURAYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( İtirazın İptali Davası/Davalı Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının İcra Takibinde Haksız Olması Yanında Kötüniyetli Olması da Gerektiği - Davacının Faturaya Dayalı Alacağının Tahsili İçin İcra Takibi Yaptığı/Kötüniyetli Olarak Takip Yaptığı Kabul Edilemeyeceğinden Davalının Tazminat İsteminin Reddedileceği )
6098/m. 470
2004/m. 67
ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili amacıyla açılan itirazın iptali davasıdır.
Davalı borçlu yararına tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının icra takibinde haksız olması yanında, kötüniyetli olması da gerekir.
Davacı yüklenicinin, icra takibinde faturaya dayalı alacağının tahsili için icra takibi yaptığı anlaşılmıştır. Kötüniyetli olarak takip yaptığı kabul edilemez. Bu sebeple davalı iş sahibinin şartları oluşmayan tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili amacıyla yapılan icra takibine vâki itirazın iptâli ve icra inkâr tazminatının davalıdan tahsili istemine dair olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-) Davacı tarafın diğer temyiz itirazlarına gelince;
Mahkemece davanın reddi ile takip konusu alacağın %20'si oranında kötüniyet tazminatının davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 67/II. maddesi uyarınca davalı borçlu yararına tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının icra takibinde haksız olması yanında, kötüniyetli olması da gerekir.
Somut olayda davacı yüklenici, icra takibinde faturaya dayalı alacağının tahsili için icra takibi yaptığı anlaşılmakla, yargılama sonucu verilen kararda kötüniyetli olarak takip yaptığı kabul edilemez. Bu sebeple davalı iş sahibinin şartları oluşmayan tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamıştır. Kararın bu sebeple bozulması gerekirse de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca diğer temyiz itirazlarının kabulü ile, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan "%20 oranında 6.006,20 TL kötü niyet tazminatının davacı taraftan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine" cümlesinin hükümden çıkartılarak yerine “Şartları oluşmadığından davalı iş sahibinin kötüniyet tazminatı isteminin reddine” cümlesinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 01.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg