AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15HD E. 2015/3827-K. 2016/583

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/3827
K. 2016/583
T. 1.2.2016
• TİCARİ FAİZ TALEBİNDE BULUNULMASINA RAĞMEN YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ (Dava Tarihi İtibariyle Olaya Uygulanması Gereken 6762 S.K. 12/III. Maddesinde Her Çeşit İmal ve İnşa İşi Ticari İş Olarak Kabul Edilmiş Olup Ticari Faiz İstenmesi Mümkün Olduğundan Davacının Talebinin Kabulüyle Hükmedilen Alacağa Ticari Faiz Uygulanması Gerekirken Yasal Faiz Uygulanmasının Hatalı Olacağı)
• ESER SÖZLEŞMESİ (Dava Dilekçesinde Ticari Faiz Talebinde Bulunulduğu/Mahkemece Yasal Faize Hükmedildiği - Dava Tarihi İtibariyle Olaya Uygulanması Gereken 6762 S.K. 12/III. Maddesinde Her Çeşit İmal ve İnşa İşi Ticari İş Olarak Kabul Edilmiş Olup Ticari Faiz İstenmesi Mümkün Olduğundan Davacının Talebinin Kabulüyle Hükmedilen Alacağa Ticari Faiz Uygulanması Gerekirken Yasal Faiz Uygulanmasının Doğru Olmadığı)
• TİCARİ FAİZ (Dava Dilekçesinde Ticari Faiz Talebinde Bulunulduğu/Mahkemece Yasal Faize Hükmedildiği - Dava Tarihi İtibariyle Olaya Uygulanması Gereken 6762 S.K. 12/III. Maddesinde Her Çeşit İmal ve İnşa İşi Ticari İş Olarak Kabul Edilmiş Olup Ticari Faiz İstenmesi Mümkün Olduğundan Davacının Talebinin Kabulüyle Hükmedilen Alacağa Ticari Faiz Uygulanması Gerekirken Yasal Faiz Uygulanmasının Hatalı Olacağı/Eser Sözleşmesi)
6762/m.12/III
ÖZET : Davacı, dava dilekçesinde ticari faiz talebinde bulunmuş, mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Dava tarihi itibariyle olaya uygulanması gereken 6762 S.K. 12/III. maddesinde her çeşit imal ve inşa işi ticari iş olarak kabul edilmiş olup ticari faiz istenmesi mümkün olduğundan davacının talebinin kabulüyle hükmedilen alacağa ticari faiz uygulanması gerekirken yasal faiz uygulanması doğru olmayıp kararın bu yönde bozulması gerekir ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada iş sahibi ayıplı ve kusurlu işten kaynaklanan zararlarının ve cezai şart bedelinin tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davacı vekili ve davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Davacının temyiz itirazına gelince;
Davacı, dava dilekçesinde ticari faiz talebinde bulunmuş, mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Dava tarihi itibariyle olaya uygulanması gereken 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12/III. maddesinde her çeşit imâl ve inşa işi ticari iş olarak kabul edilmiş olup ticari faiz istenmesi mümkün olduğundan davacının talebinin kabulüyle hükmedilen alacağa ticari faiz uygulanması gerekirken yasal faiz uygulanması doğru olmayıp kararın bu yönde bozulması gerekir ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 Sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan “yasal faizi” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, yerine “ ticari faiz ” ibaresinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 532,48 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg