AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15HD E. 2015/5982-K. 2016/537

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/5982
K. 2016/537
T. 29.1.2016
• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ (Uyuşmazlık Sözleşme Kapsamı Dışında İş Yapılıp Yapılmadığı Hususundan Kaynaklanmakta Olup Uyuşmazlığın İşin Yapıldığı İddia Olunan Tarihte Yürürlükte Bulunan Eser Sözleşmesini Düzenleyen 355 Vd. Md.leri İle 4735 S. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği)
• SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSUNDAN KAYNAKLANAN DAVA (Uyuşmazlığın İşin Yapıldığı İddia Olunan Tarihte Yürürlükte Bulunan Eser Sözleşmesini Düzenleyen 355 Vd. Md.leri İle 4735 S. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği)
• HAKEDİŞ BELGESİ VE FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLMASI (Sebebiyle Bu İşlerin Davalı Adına Bedelsiz Olarak Yapıldığı (Bağış) Kabul Edilerek ve Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolmuş Olduğu Belirtilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili)
818/m.31,355
ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemi ile başlatılan icra takibine itirazın iptali istemidir. Uyuşmazlık sözleşme kapsamı dışında iş yapılıp yapılmadığı hususundan kaynaklanmakta olup uyuşmazlığın işin yapıldığı iddia olunan tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesini düzenleyen 355 vd. maddeleri ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Mahkemece yapıldığı iddia olunan işlerle ilgili olarak hakediş belgesi ve fatura düzenlenmemiş olması sebebiyle bu işlerin davalı adına bedelsiz olarak yapıldığı (bağış) kabul edilerek ve olayda uygulama yeri bulunmayan BK'nın 31. maddesindeki 1 yıllık hak düşürücü sürenin dolmuş olduğu belirtilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, işin esasına girilerek taraf delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemi ile başlatılan icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve %20 icra-inkar tazminatı istemi ile açılmış mahkemece taraflar arasında 2011 yılında herhangi bir ticari ilişki bulunduğunun kanıtlanamadığı, yapıldığı iddia edilen işler için hakediş belgesi ve fatura düzenlenmemiş olması sebebiyle bu işlerin davalı adına bedelsiz olarak yapıldığı (bağış) anlamına geldiği bağışlayanın rücu sebebiyle vakıf olduğu günden itibaren bir sene içinde bağışlamadan rucu etmeye hakkı bulunduğu davanın ise BK'nın 31. maddesinde öngörülen 1 yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı sebebiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı şirket ile davalı belediye arasında 2011/94137 ihale kayıt numaralı 24/08/2011 tarihinde sözleşmeye bağlanan "... Caddesi ... Bulvarı ve ... Sokağın tretuvar düzenleme işi ile ... sokağa taş duvar yapımı" sözleşmesine konu işlerin 23.11.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış bu ihale sebebiyle düzenlenen 2 adet ara hakedişle 3 numaralı kesin hakediş davacı yükleniciye ödenmiştir.
Davacı yüklenici ihale ile üstlenilen bu işlerin dışında 2011 yılında "... Parkı ... Sokağı karo taşı döşeme işini, ... evleri karşısı perde duvar işini, Yeni Camin yanı parke taşı tamirat işlerini yaptığını ve 1560 metreküp bordür taşını ... Mahallesinde muhtelif sokakların kaldırım yapım işlerinde kullanılması için ... Belediyesine verdiğini" iddia ederek sözleşme dışı yaptığı bu işlerin bedelini dava etmiş, davalı cevap layihasında sözleşme kapsamı dışında yüklenici firmaya herhangi bir iş yaptırılmadığını savunmuştur.
Uyuşmazlık sözleşme kapsamı dışında iş yapılıp yapılmadığı hususundan kaynaklanmakta olup uyuşmazlığın işin yapıldığı iddia olunan tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesini düzenleyen 355 vd. maddeleri ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Mahkemece yapıldığı iddia olunan işlerle ilgili olarak hakediş belgesi ve fatura düzenlenmemiş olması sebebiyle bu işlerin davalı adına bedelsiz olarak yapıldığı (bağış) kabul edilerek ve olayda uygulama yeri bulunmayan BK'nın 31. maddesindeki 1 yıllık hak düşürücü sürenin dolmuş olduğu belirtilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, işin esasına girilerek taraf delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 29.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg