AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16HD E. 2015/1333 K. 2016/1912

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/1333
K. 2016/1912
T. 29.2.2016
• TAPU İPTALİ VE TESCİL (Fotometrik ve Fotogrometrik Paftaların İlgili Yerlerden Getirtilerek Dosya Arasına Konulması Bundan Sonra Jeodezi ve Fotogrametri Uzmanı Mühendisi Aracılığıyla Yapılacak Keşifte Uygulanması Sonucu Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
• HAVA FOTOĞRAFLARI (Çekildikleri ve Sözü Edilen Paftaların İse Düzenlendikleri Tarihlere Göre Taşınmazın Kültür Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığı İmar ve İhya Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gereğine Değinilen Bozmaya Uyularak Yapılan İnceleme Sonucu Verilen Kararın Yerinde Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
• İMAR İHYA (En Erken Ne Zaman Başlanıldığının ve Tamamlandığının Arazinin Ekonomik Amacına Uygun Olarak Tarım Arazisi Niteliğiyle Zilyetliğine Ne Zaman Başlanıldığının Belirlenmesi Gerektiği - Bozmaya Uyma Sonucu Verilen Hükmün İsabetli Olduğu/Tapu İptali ve Tescil)
• BİLİRKİŞİ RAPORU (Tanık ve Yerel Bilirkişi İfadeleri de Bilimsel Esaslara ve Maddi Bulgulara Dayanılarak Hazırlanan Bilirkişi Raporuyla Denetlenmesi Daha Önce Götürülmeyen Uzman Bilirkişi Ziraat Mühendisinden Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Rapor Alınması Gereğine Değinilen Bozma İlamına Uyulmasının Yerinde Olduğu)
• MERA UNSURU (Dava Konusu Taşınmazlardan Birinin Kadastro Mahkemesi Kararı İle Hükmen Mera Olarak Belirlendiği - Anılan Dosyada Ziraat Bilirkişi Raporu İle İş Bu Davaya Konu Yerin Mera Unsurunun Açıkça Saptandığı/Mera Olan Bir Yerin Zilyetlik ve İmar İhya İle İktisabının Mümkün Olmayacağı)
3402/m.16
ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dava konusu parselle ilgili uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için; dava tarihinden geriye doğru 20-30 yıl öncesine ait öncelikle iki ayrı zamanda çekilmiş yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ile aynı yıllar arasında düzenlenmiş fotoplan, fotometrik ve fotogrometrik paftaların ilgili yerlerden getirtilerek dosya arasına konulması, bundan sonra, jeodezi ve fotogrametri uzmanı mühendisi aracılığıyla yapılacak keşifte uygulanması, hava fotoğraflarının çekildikleri ve sözü edilen paftaların ise düzenlendikleri tarihlere göre taşınmazın kültür arazisi niteliğinde olup olmadığı, imar ve ihya edilip edilmediği, imar - ihyaya en erken ne zaman başlanıldığının ve tamamlandığının, arazinin ekonomik amacına uygun olarak tarım arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının belirlenmesi gerektiği, tanık ve yerel bilirkişi ifadeleri de bilimsel esaslara ve maddi bulgulara dayanılarak hazırlanan söz konusu bilirkişi raporuyla denetlenmeli, daha önce götürülmeyen uzman bilirkişi ziraat mühendisinden gerekçeli ve karşılaştırmalı rapor alınması, ayrıca dava konusu taşınmazlardan birinin Kadastro Mahkemesi kararı ile hükmen mera olarak belirlendiği, anılan dosyada ziraat bilirkişi raporu ile iş bu davaya konu yerin mera unsurunun açıkça saptandığı, mera olan bir yerin; zilyetlik ve imar- ihya ile iktisabının mümkün olmayacağı, bu parsele yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün doğru olmadığı gereğine değinilen bozmaya uyularak yapılan inceleme sonucu verilen karar usul ve yasaya uygundur.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği Görüşüldü:
KARAR : Yargıtay bozma ilamında özetle; "dava konusu 157 ada 277 parselle ilgili uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için; dava tarihinden geriye doğru 20-30 yıl öncesine ait (1980–1990 yılları) öncelikle iki ayrı zamanda çekilmiş yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ile aynı yıllar arasında düzenlenmiş fotoplan, fotometrik ve fotogrometrik paftaların ilgili yerlerden getirtilerek dosya arasına konulması, bundan sonra, jeodezi ve fotogrametri uzmanı mühendisi aracılığıyla yapılacak keşifte uygulanması, hava fotoğraflarının çekildikleri ve sözü edilen paftaların ise düzenlendikleri tarihlere göre taşınmazın kültür arazisi niteliğinde olup olmadığı, imar ve ihya edilip edilmediği, imar - ihyaya en erken ne zaman başlanıldığının ve tamamlandığının, arazinin ekonomik amacına uygun olarak tarım arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının belirlenmesi gerektiği, tanık ve yerel bilirkişi ifadeleri de bilimsel esaslara ve maddi bulgulara dayanılarak hazırlanan söz konusu bilirkişi raporuyla denetlenmeli, daha önce götürülmeyen uzman bilirkişi ziraat mühendisinden gerekçeli ve karşılaştırmalı rapor alınması, ayrıca dava konusu taşınmazlardan 157 ada 451 parsel Kadastro Mahkemesinin 2003/37 Esas, 2004/70 Karar sayılı kararı ile hükmen mera olarak belirlendiği, anılan dosyada 04.05.2004 tarihli ziraat bilirkişi raporu ile iş bu davaya konu yerin mera unsurunun açıkça saptandığı, mera olan bir yerin; zilyetlik ve imar- ihya ile iktisabının mümkün olmayacağı, bu parsele yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün doğru olmadığı" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, çekişmeli 157 ada 277 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan ve fen bilirkişisinin 15.10.2014 tarihli raporunda (B) harfi ile gösterilen 11.386,82 metrekare yerin tapusunun iptali ile B. B. mirasçıları adına veraset ilamındaki payları oranında tapuya tesciline, 157 ada 451 parsel numaralı taşınmazın sınırları içerisinde bulunan ve fen bilirkişisinin raporunda (A) harfi ile gösterilen 5.687,99 metrekare için açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar Hazine temsilcisi ve ....Belediye Başkanı tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı nispi temyiz karar harcının temyiz eden Belediye Başkanlığından alınmasına, 29.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg