AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16HD E. 2015/16021-K. 2016/2120

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/16021
K. 2016/2120
T. 2.3.2016
• TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davacıların Bizzat Dava Dilekçelerinde Yargılamanın Yenilenmesi İstemine Konu Kadastro Mahkemesine Ait Dava Dosyasında Taraf Olmadıklarını Dile Getirdiği - Davacıların Aleyhine Hüküm Verilen Taraf Yerine Geçen Kişi Olarak Kabul Edilemeyeceği)
• YARGILAMANIN İADESİ (İsteminin Davanın Taraflarına veya Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Yerine Geçen Kişilere Ait Olup Bu Aşamada Davacıların Aleyhine Hüküm Verilen Taraf Yerine Geçen Kişi Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil)
• ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAF YERİNE GEÇEN KİŞİ (Tapu İptali ve Tescil/Yargılamanın İadesi İsteminin Davanın Taraflarına veya Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Yerine Geçen Kişilere Ait Olduğu - Davacıların Aleyhine Hüküm Verilen Taraf Yerine Geçen Kişi Olarak Kabul Edilemeyeceği)
6100/m.376
ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, davacıların bizzat dava dilekçelerinde yargılamanın yenilenmesi istemine konu Kadastro Mahkemesi'ne ait dava dosyasında taraf olmadıklarını dile getirmelerine, 6100 Sayılı HMK'nın 376 vd. maddelerine göre yargılamanın iadesi isteminin davanın taraflarına veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçen kişilere ait olup bu aşamada davacıların "aleyhine hüküm verilen taraf yerine geçen kişi" olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmamasına göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddi gerekmiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına dair yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ..., vs. tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu Gereği görüşüldü:
KARAR : Kadastro sırasında 339 parsel sayılı 6.708 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yabancı uyrukluların kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülk edinemeyecekleri belirtilerek Hazine adına tespit, Dairemizin onama ilamı sonucu 05.09.2012 tarihinde kesinleşen, .. Kadastro Mahkemesi'nin 10.06.2011 tarih, 2011/2 Esas ve 2011/3 Karar sayılı ilamıyla da tescil edilmiştir. Davacılar .. ve .. mirasçıları ... ve arkadaşları, çekişmeli taşınmazın kadastro öncesi 10.11.1981 tarih ve 25254 yevmiye numaralı senetle murisleri tarafından ...'dan satın alındığını belirterek yargılamanın yenilenmesi istemiyle davaya konu taşınmazın tapu kaydının iptali ile adlarına tescilini istemiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hükmün, davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi sonucunda onanmasına karar verilmiş, davacılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, davacıların bizzat dava dilekçelerinde yargılamanın yenilenmesi istemine konu Kadastro Mahkemesi'ne ait dava dosyasında taraf olmadıklarını dile getirmelerine, 6100 Sayılı HMK'nın 376 vd. maddelerine göre yargılamanın iadesi isteminin davanın taraflarına veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçen kişilere ait olup bu aşamada davacıların "aleyhine hüküm verilen taraf yerine geçen kişi" olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmamasına göre,
SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanun'un 442.maddesi uyarınca 264.60 TL para cezasının karar düzeltme isteğinde bulunanlardan alınmasına, peşin yatırılan karar düzeltme harcının talep halinde düzeltme isteminde bulunanlara iadesine, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg