AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16HD E. 2015/18372-K. 2016/2088

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/18372
K. 2016/2088
T. 3.2.2016
• TAPU İPTALİ VE TESCİL (Bir Mirasçının Başka Bir Mirasçıya Karşı Payı İle Sınırlı Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmasına Engel Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Taraflar Müşterek Muris Mirasçıları Olup Yargılamaya Devamla Tarafların İddia ve Delilleri Toplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Davacının Tespitten Önceki Hukuki Nedene Dayalı Olarak Dava Açtığı - Tespitin Kesinleştiği Gün İle Dava Tarihi Arasında On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolduğu Gözetilerek Davanın Hak Düşürücü Süre Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil)
• TESİS KADASTROSU (Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Bir Kısım Taşınmaz Açısından Tesis Kadastro Çalışmalarının Yapıldığı/Davacının Tespitten Önceki Hukuki Nedene Dayalı Olarak Dava Açtığı/Tespitin Kesinleştiği Gün İle Dava Tarihi Arasında On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
• MİRASÇILIK SIFATIYLA AÇILAN DAVA (Bir Mirasçının Terekeye Dahil Bir Mal Hakkında Mirasçı Sıfatını Taşımayan Üçüncü Kişilere Karşı Tek Başına Tapu İptal ve Tescil Davası Açmasının Mümkün Olmadığı - Başka Bir Mirasçıya Karşı Payı İle Sınırlı Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmasına Engel Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı)
3402/m.12/3
ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Çekişmeli bir kısım taşınmaz açısından 1995 ve 2001 yılında tesis kadastro çalışmalarının yapıldığı, davacının tespitten önceki hukuki nedene dayalı olarak dava açtığı, tespitin kesinleştiği gün ile dava tarihi arasında 3402 Sayılı Kanun'un 12/3. maddesinde öngörülen 10 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu gözetilerek davanın hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi yanılgılı ise de, anılan taşınmazlar yönünden ilgili gerekçenin bu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir. Öte yandan, bir mirasçının terekeye dahil bir mal hakkında mirasçı sıfatını taşımayan üçüncü kişilere karşı tek başına tapu iptal ve tescil davası açması mümkün değil ise de bir mirasçının başka bir mirasçıya karşı payı ile sınırlı tapu iptal ve tescil isteminde bulunmasına engel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Somut olayda; taraflar müşterek muris mirasçılarıdır. Hal böyle olunca, yargılamaya devamla tarafların iddia ve delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği Görüşüldü:
KARAR : Kadastro sonucu ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 218 ada 371, 381, ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 109 ada 206, 245 ada 327, 251 ada 202, 205, 35, 291 ada 6, ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 219 ada 164, 7, 233 ada 10, 30 ve 227 ada 8 parsel sayılı sırasıyla 5.662.48, 2.861.34, 6.976.30, 1.404.12, 1.059.13, 3.780.50, 8.300.63, 909.89, 5.000.61, 2.365.42, 89.59, 235.44 ve 17,59 m2 yüzölçümündeki taşınmazlardan 218 ada 371, 381, 251 ada 202 ve 219 ada 7 parseller kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, 109 ada 206, 251 ada 205, 35, 233 ada 10 ve 30 parseller kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve hibe, 245 ada 327, 219 ada 164 ve 227 ada 8 parseller ise irsen intikal, paylaşma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle davalı ... adına, 291 ada 6 parsel irsen intikal, paylaşma ve kazandırıcı zamamaşımı zilyetliği sebebiyle davalı ... ile birlikte dava dışı .. adlarına paylı olarak tespit ve tescil, .. Mahallesi çalışma alanında bulunan 133 ada 9 parsel ise öncesinde 133 ada 1 ve 4 parsel sayılı sırasıyla 274,60 ve 174,92 m2 yüzölçümlü olarak 133 ada 1 parsel .., 133 ada 4 parsel ise dava dışı .. ve arkadaşları adına tespit ve tescil edilmiş iken yapılan tevhit işlemi ile 133 ada 8 parsel olmuş, akabinde yapılan ifraz ve taksim işlemi ile 133 ada 9 ve 10 parsel numaralarını almış, 133 ada 9 parsel ise 233,60 m2 yüzölçümü ile ifrazen taksim edinme sebebiyle davalı ... adına tescil edilmiştir. Davacı ... miras yoluyla gelen hakka dayanarak miras payının adına tescil istemiyle 07.02.2013 gününde dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Çekişmeli 109 ada 206 ve 133 ada 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde; çekişmeli 109 ada 206 parsel sayılı taşınmazın 27.11.1995 ile 27.12.1995 tarihleri arasında 30 günlük askı ilanına çıkarıldığı, taşınmaza ait tespitin itiraz edilmeksizin 28.12.1995 tarihinde kesinleştiği; 133 ada 9 parsel sayılı taşınmazın geldisi olan 133 ada 1 ve 4 parsellerin ise 12.12.2001-10.01.2002 tarihleri arasında 30 günlük askı ilanına çıkarıldığı, taşınmazlara ait tespitin itiraz edilmeksizin 11.01.2002 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Bu halde çekişmeli bu taşınmazlar açısından 1995 ve 2001 yılında tesis kadastro çalışmalarının yapıldığı, davacının tespitten önceki hukuki nedene dayalı olarak dava açtığı, tespitin kesinleştiği 28.12.1995 ve 11.01.2002 günü ile dava tarihi olan 07.02.2013 günü arasında 3402 Sayılı Kanun'un 12/3. maddesinde öngörülen 10 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu gözetilerek davanın hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi yanılgılı ise de, çekişmeli 109 ada 206 ve 133 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar yönünden ilgili gerekçenin bu şekilde DÜZELTİLEREK 109 ada 206 ve 133 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar yönünden sonucu itibariyle doğru olan hükmün ONANMASINA,
2-) 218 ada 371, 381, 245 ada 327, 251 ada 202, 205, 35, 291 ada 6, 219 ada 164, 7, 233 ada 10, 30 ve 227 ada 8 parsel taşınmazlar yönünden temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; mahkemece mirasçıların terekeye dahil yerler hakkında kendi payları ile sınırlı olarak dava açamayacakları kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de varılan sonuç usul ve yasaya uygun düşmemiştir. Davacı çekişmeli taşınmazların muris ..'ya ait ve .. terekesinde payı olduğunu öne sürerek miras payı ile orantılı tapu iptal ve tescil isteminde bulunmuştur. Bir mirasçının terekeye dahil bir mal hakkında mirasçı sıfatını taşımayan üçüncü kişilere karşı tek başına tapu iptal ve tescil davası açması mümkün değil ise de bir mirasçının başka bir mirasçıya karşı payı ile sınırlı tapu iptal ve tescil isteminde bulunmasına engel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Somut olayda; taraflar müşterek muris ... mirasçılarıdır. Hal böyle olunca, yargılamaya devamla tarafların iddia ve delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup,
SONUÇ : Davacı ... vekilinin temyiz itirazları açıklanan sebeplerle yerinde görüldüğünden kabulüyle çekişmeli 218 ada 371, 381, 245 ada 327, 251 ada 202, 205, 35, 291 ada 6, 219 ada 164, 7, 233 ada 10, 30 ve 227 ada 8 parsellere yönelik hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 03.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg