AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17HD E. 2014/6945-K. 2016/1011

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/6945
K. 2016/1011
T. 27.1.2016
• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT SEBEBİYLE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Borçlunun İtirazı Üzerine Yetkisizlik Kararının Kesinleşerek Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderildiği - İşin Esasına Girilerek İnceleme Yapılması Gerektiği/İtirazın İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin O Yer Mahkemesinin Bulunduğu Yer İcra Dairesinde Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Bir İcra Takibinin Olması Gerektiği Gerekçesi İle Davanın Reddedilmemesi Gerektiği )
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Borçlunun İtirazı Üzerine Yetkisizlik Kararının Kesinleşerek Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderildiği/İşin Esasına Girilerek İnceleme Yapılması Gerektiği - İtirazın İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin O Yer Mahkemesinin Bulunduğu Yer İcra Dairesinde Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Bir İcra Takibinin Olması Gerektiği Gerekçesi İle Davanın Reddedilemeyceği )
• YETKİSİZLİK KARARI KESİNLEŞEREK DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - İşin Esasına Girilerek İnceleme Yapılması Gerektiği/İtirazın İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin O Yer Mahkemesinin Bulunduğu Yer İcra Dairesinde Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Bir İcra Takibinin Olması Gerektiği Gerekçesi İle Davanın Reddedilmemesi Gerektiği )
2004/m. 67
ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davalı borçlu mahkemenin yetkisine itiraz etmiş; talep üzerine yetkisizlik kararının kesinleşmesinin akabinde davalı borçlunun ikametgahının bulunduğu yetkili Mahkemeye dosya gönderilmiştir. Mahkemece işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekir. İtirazın iptali davasının dinlenebilmesi için o yer mahkemesinin bulunduğu yer icra dairesinde usulüne uygun olarak yapılmış bir icra takibinin olması gerektiği, oysa Sarıkamış İcra Müdürlüğünde girişilmiş bir takibin olmadığı, bu itibarla böyle bir davanın dinlenme olanağı da bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, 19/12/2005 tarihinde 34 ... ... plaka sayılı alacaklı müvekkili şirket nezdindeki araç ile 25 ... ... plaka sayılı aracın çarpışması sonucu ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, söz konusu trafik kazasında 25 ... ... plaka sayılı araç sürücüsünün %25 oranında kusurlu bulunduğunu, müvekkili davacı şirketin davalı borçlulara karşı iş bu borcun ödenmesine yönelik olarak yapmış olduğu bildirimlerin cevaplanmadığını ve sonuçsuz kaldığını, davalı borçlunun %25'lik kusur oranına tekabül eden miktar olan 11.163,00 TL'nin tahsili bakımından Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğünde takip başlattıklarını, davalı borçlu tarafından hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle borca itirazda bulunduğunu, tüm bu sebeplerle Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğünün 2006/6935 esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan haksız itirazın iptaline ve icranın devamına ayrıca davalı borçlular aleyhine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın zamanaşımı sebebiyle reddinin gerektiğini, 19/12/2005 tarihinden çok önce kazaya karışan aracı sattığını ve aynı zamanda devrettiğini, kaza anında işleten sıfatının bulunmadığını, kusur durumunu da kabul etmediğini, verilen kusurun kazanın oluşumuna uygun olmadığını tüm bu sebeplerle davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; itirazın iptali davasının dinlenebilmesi için o yer mahkemesinin bulunduğu yer icra dairesinde usulüne uygun olarak yapılmış bir icra takibinin olması gerektiği, oysa Sarıkamış İcra Müdürlüğünde girişilmiş bir takibin olmadığı, bu itibarla böyle bir davanın dinlenme olanağı da bulunmadığı gerekçesi ile açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davalı borçlu, ilk başlatılan Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğünün 2006/6935 Sayılı dosyasında sadece borca itiraz etmiş, yetkiye itiraz etmemiştir. Dolayısıyla, bu borçlu yönünden yetki hususu kesinleşmiş olup Beyoğlu İcra Dairesinin yetkisi kabul edilmiştir. İtirazın iptali davası yönünden özel bir yetki kuralı getirilmediğinden genel hükümlere göre yetkili mahkeme belirlenecektir. İcra dairesinin yetkisine itiraz edilmemesi o yerdeki mahkemeyi itirazın iptali yönünden yetkili hale getirmez. Dolayısıyla davalı borçlu açılan itiazın iptali davasında mahkemenin yetkisine itiraz edebilir.
Somut olayda, davalı borçlu Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan itirazın iptali davasında mahkemenin yetkisine itiraz etmiş; talep üzerine yetkisizlik kararının kesinleşmesinin akabinde davalı borçlunun ikametgahının bulunduğu yetkili Sarıkamış Asliye Hukuk Mahkemesine dosya gönderilmiştir. O halde, mahkemece işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde itirazın iptali davasının dinlenebilmesi için o yer mahkemesinin bulunduğu yer icra dairesinde usulüne uygun olarak yapılmış bir icra takibinin olması gerektiği, oysa Sarıkamış İcra Müdürlüğünde girişilmiş bir takibin olmadığı, bu itibarla böyle bir davanın dinlenme olanağı da bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 27.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg