AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17HD E. 2014/7002-K. 2016/1010

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/7002
K. 2016/1010
T. 27.1.2016
• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİZMANİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı - Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılıp Tazminattan İndirim Yapılmasının Gerekip Gerekmediği Hususunun Tartışıldıktan Sonra Karar Verileceği )
• DAVACI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK TAKIP TAKMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi -Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı/Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
• İŞ GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" Hükümlerine Göre Davacının Daimi İşgücü Kaybının Tespiti Yönünden Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
• ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURU BULUNMASI ( Zarara Uğrayan Zarar Doğuran Eyleme Razı Olmuş veya Kendisinin Sebep Olduğu Hal ve Şartlar Zararın Meydana Gelmesine Etki Yapmış veya Tazminat Ödevlisinin Durumunu Diğer Bir Surette Ağırlaştırmış İse Hakimin Tazminat Miktarını Hafifletebileceği )
• TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı/Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
818/m. 44, 45, 46
ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre davacının daimi işgücü kaybının tespiti yönünden rapor alınıp hüküm kurulması gerekir.
Zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim, tazminat miktarını hafifletebilir.
Davaya konu olan olayda, davalı vekili davacı motosiklet sürücüsünün motosiklete kask, dizlik v.s takmadan binmesi sebebiyle müterafik kusurlu olduğunu savunmuştur. Dosya kapsamından davacı sürücünün kaza anında kask takıp takmadığı anlaşılamamaktadır.
Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde zarar görenin müterafik kusuru kabul edilmeli ve bu sebeple de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması zorunludur. Davacı sürücünün kask takıp takmadığı araştırılıp tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususunun tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalıya trafik sigortalı aracın 30/08/2010 tarihinde motosiklet sürücüsü müvekkiline çarparak yaralanmasına sebep olduğunu belirterek 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini istemiş, 21/11/2013 tarihli dilekçeyle talebini ıslah etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne, 127.910,72 TL maddi tazminatın 28/11/2011 dava tarihinden işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacının maluliyet oranının belirlenmesi hususunda alınan Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumunun 18/07/2013 tarihli raporuna göre davacının %36 oranında daimi maluliyetinin bulunduğu kabul edilerek aktüer hesabı yaptırılmıştır. Oysa, hükme esas alınan maluliyet raporu olay tarihinde yürürlükte bulunan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmediğinden hükme dayanak yapılması mümkün bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, olay tarihinde yürürlükte bulunan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre davacının daimi işgücü kaybının tespiti yönünden rapor alınıp sonucu göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
3-) 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 44/1. maddesi hükmüne göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim, tazminat miktarını hafifletebilir.
Davaya konu olan olayda, davalı vekili davacı motosiklet sürücüsünün motosiklete kask, dizlik v.s takmadan binmesi sebebiyle müterafik kusurlu olduğunu savunmuştur. Dosya kapsamından davacı sürücünün kaza anında kask takıp takmadığı anlaşılamamaktadır.
Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde BK.nun 44. maddesi uyarınca zarar görenin müterafik kusuru kabul edilmeli ve bu sebeple de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması zorunludur. Bu itibarla somut olayda davacı sürücünün kask takıp takmadığı araştırılıp BK. 44. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususunun tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, 27.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg