AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17HD E. 2015/10288-K. 2016/931

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10288
K. 2016/931
T. 26.1.2016
• İPOTEK DAYANAĞI SÖZLEŞMEYE GÖRE BORÇ DAVA TARİHİNDEN ÖNCE SONA ERECEĞİ (İpotek Verilmesine İlişkin Tasarrufun İptali İstemi - Sözleşmeye Konu Borcun Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Ödenmiş Olduğunun Tesbiti Halinde Dava Konusu İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verileceği)
• TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (İpotek Verilmesine İlişkin - İpotek Dayanaklarından Biri Olan Finansal Kiralama Sözleşmesine Göre Davalı Borçlu Şirketin Borcu Davadan Önce Sona Ereceği/Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Borcun Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Sonuca Gidileceği)
• İPOTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN TASARRUFUNUN İPTALİ İSTEMİ (İpotek Dayanağı Sözleşmeye Göre Borç Davadan Önce Sona Ereceği - Mahkemece Sözleşmeye Konu Borcun Ödenip Ödenmediği Araştırılacağı/Ödenmiş Olduğunun Tesbiti Halinde Dava Konusu İpoteğin Kaldırılacağı Aksi Yönde Kalan Borç İle Sınırlı Olarak Devamına Karar Verileceği)
2004/m.277
ÖZET : Dava; taşınmazın devri ve ipotek verilmesine ilişkin tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Dosya içerisine celp edilen dava konusu ipotek dayanaklarından biri olan Finansal Kiralama sözleşmesine göre davalı borçlu şirketin borcunun davadan önce sona ereceği anlaşılmaktadır. Yargılama boyunca da bu sözleşmeye dayalı ipoteğin kaldırıldığı yönünde bir iddia ve tesbit olmamıştır. Mahkemece, yapılacak iş, Finansal Kiralama sözleşmesine konu borcun ödenip ödenmediği araştırılarak ödenmiş olduğunun tesbiti halinde dava konusu ipoteğin kaldırılmasına aksi yönde kalan borç ile sınırlı olarak devamına karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, borçlu ... hakkında vergi borcu nedeni ile 6183 sayılı yasaya göre takip başlattıklarını, takibin sonuçsuz kaldığını, borçlu şirkete ait dava konusu taşınmazın davalı ...'ne devredildiği ve diğer davalı ... ve ... lehine ipotek verildiğinden, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Garanti Bankası AŞ vekili, iptali istenilen ipoteğin, müvekkili bankanın borçlu şirkete verdiği kredinin teminatı olarak 2006 yılında tesis edildiğini, muvazaanın söz konusu olmadığını ve haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ... vekili de, dava konusu taşınmazın borçlu ile imzalanan finansal kiralama sözleşmesi gereğince 2.dereceden ipotek verildiğini belirtmiştir.
Diğer davalılar, duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamışlardır.
Mahkemece, davalı borçlu şirket ile ... ortakları arasında organik bağ olduğu ve üzerinde bu kadar ipoteğin bulunduğu taşınmazın satın alınmasının basiretli bir tacirden beklenmeyeceğinden bahisle anılan davalı aleyhine açılan davanın kabulüne, dava konusu ipoteklerin 22.06.2006 ve 20.07.2006 tarihinde 2007 yılında kesinleşen vergi borcundan 2 yıl önce tesis edildiği ve 6183 sayılı yasanın 29.maddesi anlamında mevcut bir borcu temin için yapılan rehin olmadığından bahisle davalılar ... ve ... yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve tedbir kararının kaldırılmadığı yönünde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı ... vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıda yazılı bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dosya içerisine celp edilen dava konusu ipotek dayanaklarından biri olan 14.07.2006 tarihli Finansal Kiralama sözleşmesine göre davalı borçlu şirketin borcunun davadan önce 23.07.2010 tarihinde sona ereceği anlaşılmaktadır. Dava 30.11.2010 tarihinde açılmış ve yargılama boyunca da bu sözleşmeye dayalı ipoteğin kaldırıldığı yönünde bir iddia ve tesbit olmamıştır.
Mahkemece, yapılacak iş, 14.07.2006 tarihli Finansal Kiralama sözleşmesine konu borcun ödenip ödenmediği araştırılarak ödenmiş olduğunun tesbiti halinde dava konusu ipoteğin kaldırılmasına aksi yönde kalan borç ile sınırlı olarak devamına karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykıdır.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 26.01.2016 günü oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg