AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17HD E. 2015/11245-K. 2016/1045

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/11245
K. 2016/1045
T. 27.1.2016
• ARAÇ DEĞER KAYBININ TAHSİLİ İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Araç Hasarının ve Değer Kaybının Belirlenmesi Hususunda Üç Kişilik Makina Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı Gerekçeli Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
• TRAFİK KAZASI (Değer Kaybının Belirlenmesi Hususunda Esas Alınan Aracın Kaza Tarihindeki Hasar Görmemiş İkinci El Piyasa Değeri İle Kazadan Sonra Onarılmış Haldeki İkinci El Piyasa Değeri Arasındaki Fark Kriterine Uyulmaksızın Aracın Yaşı Hasar Durumu ve Piyasa Koşullarına Göre Genel Bir Niteleme Yapılmasının Hatalı Olduğu)
• BİLİRKİŞİ RAPORU (Değer Kaybı Konusunda Genel Bir Değerlendirme Yapan Rapora Dayalı Hüküm Kurulamayacağı - Aracın Kaza Öncesi Hasarsız İkinci El Piyasa Rayiç Değeri İle Kaza Meydana Geldikten ve Tamir Edildikten Sonraki İkinci El Piyasa Rayiç Değeri Arasındaki Farka Göre Değer Kaybının Yeniden Hesaplanması Gerektiği)
6100/m.266
ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ve ikame araç bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Açıklanan sebeplerle dosyada içerisindeki raporlar da irdelenmek suretiyle, araç hasarının ve değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vekili ve davalı H. T. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili; davalı H. T.'ın 34 ... 1054 plakalı araç ile park halindeki 34 ... 1648 plakalı araca çarptığını, hasarların davalının kasko şirketi tarafından karşılandığını, çarpma sonrasında araçta oluşan değer kaybı ve onarım süresi boyunca kullanılmamasından kaynaklanan zararlarının olduğunu, belirterek araçta meydana gelen değer kaybı için 11.500,00 TL ve onarım süresince kullanılamamasından kaynaklanan zararlar için 1.000,00 TL olmak üzere şimdilik toplam 12.500,00 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı H. T.; meydana gelen kazada kusurun tamamen kendisine ait olmadığını, davacının aracı park etme yasağı bulunan Rumeli caddesi üzerine park ettiğini bu sebeple kendisinin de kusurlu olduğunu, onarım süresince kullanılmamasından kaynaklanan 1.000,00 TL nin istenmesinin hukuka aykırı olduğunu, istenen 11.500,00 TL nin de hukuksuz ve art niyetli olduğunu, belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı Emniyet Genel Müdürlüğü izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili; talep edilen miktarların fahiş olduğunu, kaza günü kazanın olduğu sokakta "park yazılmaz" levhasının bulunduğunu, belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüyle 11.500,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 1.000,00 TL lik aracın onarım süresince kullanılamamasından dolayı talep edilen tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vekili ve davalı H. T. tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vekili ve davalı H. T.'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ve ikame araç bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza sebebiyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 11.500,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporu ve İstanbul Teknik Üniversitesi heyet raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir.
Açıklanan sebeplerle dosyada içerisindeki raporlar da irdelenmek suretiyle, araç hasarının ve değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vekili ve davalı H. T.'ın sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vekili ve davalı H. T.'ın temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalı H. T.'a iadesine, 27.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg