AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18HD E. 2015/20085-K. 2016/1509

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/20085
K. 2016/1509
T. 8.2.2016
• ESKİ YÖNETİCİNİN ZİMMETİNDEKİ ALACAĞIN TAHSİLİ (Dosyadaki Bilgi ve Belgeler İle Özellikle Tapu Kayıt Örneğinden Anataşınmazın Tek Parsel Üzerinde Olduğu ve Üzerinde Kat İrtifakı Kurulduğu Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerine Asliye Hukuk Mahkemesince Davaya Bakılıp İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
• KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREV (Eski Yöneticinin Zimmetindeki Alacağın Tahsili - Anataşınmazın Tek Parsel Üzerinde Olduğu ve Üzerinde Kat İrtifakı Kurulduğu Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği)
634/m.Ek.1
ÖZET : Dava, eski yöneticinin zimmetindeki alacağın tahsili, birleşen davada ise eski yöneticinin yönetimden alamadığı paranın tahsili istenilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle tapu kayıt örneğinden; anataşınmazın tek parsel üzerinde olduğu ve üzerinde kat irtifakı kurulduğu anlaşıldığından; uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceğini düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanununun Ek. 1. maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmesi yerine, asliye hukuk mahkemesince davaya bakılıp işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.
DAVA : Dava dilekçesinde, eski yöneticinin zimmetindeki alacağın tahsili, birleşen davada ise eski yöneticinin yönetimden alamadığı paranın tahsili istenilmiştir. Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın ise reddine karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi davalılarca, duruşmalı olarak yapılması ise davalı C. B. vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan 16.06.2015 gününde temyiz eden davalı asil C. B. ile vekili geldiler. Aleyhine temyiz olunan davacı adına gelen olmadı. Gelen asil ve vekilin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosya eksiklik sebebiyle geri çevrilmiş bu kez iade edilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların 05/08/2003 ve 31/07/2004 tarihleri arasında yönetici olarak görev yaptıkları dönemde bir çok usulsüz harcama yaparak siteyi zarara uğrattıklarını, davalılardan 25.000 TL nin haksız zenginleştikleri tarihten itibaren müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkiline verilmesini; birleşen davada ise davacı A. Ö., yönetici olarak görev yaptığı dönemde gelir ve gider arasındaki 11.185,00 TL farkın tarafından harcandığından, bu miktarın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte site yönetiminden alınarak tarafına verilmesini istemiş, mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle tapu kayıt örneğinden; anataşınmazın tek parsel üzerinde olduğu ve üzerinde kat irtifakı kurulduğu anlaşıldığından; anlaşmazlığın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceğini düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanununun Ek. 1. maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmesi yerine, asliye hukuk mahkemesince davaya bakılıp işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 1.350,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harçlarının istenmesi halinde temyiz edenlere iadesine, 08.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg