AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18HD E. 2015/21149-K. 2016/1439

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/21149
K. 2016/1439
T. 8.2.2016
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Seranın Dava Tarihi İtibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Cetvelindeki Sınıfına Göre Değeri Bulunup Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Değerinin Belirleneceği - Müteahhitlik Karı Adı Altında İndirim Yapılamayacağı )
• MÜTEAHHİTLİK KARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Seranın Dava Tarihi İtibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Cetvelindeki Sınıfına Göre Değeri Bulunup Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Değerinin Belirleneceği/ Müteahhitlik Karı Adı Altında İndirim Yapılmaması Gerektiği )
• DAVA KONUSU TAŞINMAZDA ENKAZ BULUNMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Bulunan Enkazın Alınması Mal Sahibinden İstenemeyeceği - Enkazın Mal Sahibine Ait Olduğunun Belirtilmiş Mal Sahibi de Buna İtiraz Etmemiş ve Dava Konusu Yapmamış İse Enkaz Değeri Tespit Edilerek Bu Bedelin Kamulaştırma Bedelinden Düşülmesi Gerektiği/Böyle Bir Durum Yoksa Enkazın Belirlenen Bedelden Düşülemeyeceği )
2942/m. 11
ÖZET : Dava, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili talebine ilişkindir. Dava konusu taşınmaz üzerindeki davalılardan birine ait plastik örtülü seranın dava tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet cetvelindeki sınıfına göre değeri bulunup yıpranma payı düşüldükten sonra değerinin belirlenmesi ile yetinilmesi gerekir. Müteahhitlik karı adı altında indirim yapılarak dava konusu taşınmazda bulunan sözkonusu seranın değerinin yönteme uygun şekilde tespit edilmemiş olması isabetsizdir. Kamulaştırılan taşınmazda bulunan enkazın alınması mal sahibinden istenemez. Taşınmaz maliki enkazı almaya zorlanamaz. Takdir komisyonu, enkazın mal sahibine ait olduğunu belirtmiş, mal sahibi de buna itiraz etmemiş ve dava konusu yapmamış ise enkaz değeri tespit edilerek bu bedelin kamulaştırma bedelinden düşülmesi gerekir. Böyle bir durum yoksa enkaz, belirlenen bedelden düşülemez. Mahkemece enkazın davacı idare tarafından alınıp alınmadığı araştırılarak davacı tarafından alındığı saptanırsa bilirkişi kurulundan bu hususta ek rapor alınması gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi taraf vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davalı M. A. vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçeleri ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan 07.04.2015 gününde temyiz edenlerden davalı M. A. vekili geldi. Davacı ve diğer davalılar adına gelen olmadı. Gelen vekilin sözlü açıklaması dinlendikten sonra dosya eksiklik sebebiyle mahalline geri çevrilmiş bu kez iade edilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-)Dava konusu taşınmaz üzerindeki davalılardan N. K.'a ait 513,55 m² lik plastik örtülü seranın dava tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet cetvelindeki sınıfına göre değeri bulunup yıpranma payı düşüldükten sonra değerinin belirlenmesi ile yetinilmesi gerekirken müteahhitlik karı adı altında indirim yapılarak davaya konu taşınmazda bulunan sözkonusu seranın değerinin yönteme uygun şekilde tespit edilmemiş olması,
2-)Dava konusu taşınmaz üzerindeki ağaçların yaş ve cinslerine göre 2011 yılı itibariyle rayiç fiyatlarını gösterir listenin gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden getirtilip bilirkişi raporunun denetlenmemiş olması,
3-)Kamulaştırılan taşınmazda bulunan enkazın alınması mal sahibinden istenemez. Başka bir ifade ile taşınmaz maliki enkazı almaya zorlanamaz. Takdir komisyonu, enkazın mal sahibine ait olduğunu belirtmiş, mal sahibi de buna itiraz etmemiş ve davaya konu yapmamış ise enkaz değeri tespit edilerek bu bedelin
kamulaştırma bedelinden düşülmesi gerekir. Böyle bir durum yoksa enkaz, belirlenen bedelden düşülemez. Mahkemece enkazın davacı idare tarafından alınıp alınmadığı araştırılarak davacı tarafından alındığı saptanırsa bilirkişi kurulundan bu hususta ek rapor alınması gerekirken, sera ve ağaçların değerinden enkaz bedeli düşmeyen bilirkişi raporuna göre karar verilmesi,
4-)Mahkemece tespit edilen ve davalılar adına yatırtılan kamulaştırma bedelinin hükümle birlikte davalılara ödenmesine karar verildiğine göre dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bittiği 17.01.2012 tarihinden, karar tarihi olan 31.12.2013 tarihine kadar tespit edilen kamulaştırma bedeline faiz uygulanması gerekirken, faizin başlangıç tarihinin hatalı olarak 11.04.2013 yazılması ve karar tarihine kadar olduğunun hükümde belirtilmemiş olması,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 1.350,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harçlarının istenmesi halinde temyiz edenlere iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg