AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18HD E. 2015/6709-K. 2016/1429

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/6709
K. 2016/1429
T. 8.2.2016
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Dava Konusu Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Belirlendiğinden Islahla Arttırılan Bedele de Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
• ISLAH (Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Belirlendiğinden Islahla Arttırılan Bedele de Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerekirken Islah Edilen Bedele Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili)
• YARGILAMA GİDERLERİ (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Davalarda Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretinin Nispi Olarak Uygulanması Yönünde Getirilen Yasal Düzenlemeye Göre Nispi Harç Yerine Maktu Harca ve Davacılar Lehine Nispi Vekalet Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
2942/m.Geç.6
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın değeri dava tarihine göre belirlendiğinden ıslahla arttırılan bedele de dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, ıslah edilen bedele ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır. Öte yandan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması yönünde getirilen yasal düzenlemeye göre nispi harç yerine maktu harca ve davacılar lehine nispi vekalet ücreti yerine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.
DAVA : Davacılar N. K. vd. ile davalılar Gemlik B. B. vd. aralarındaki parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak bedelinin tahsili davasına dair Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 26.06.2014 günlü ve 2014/240-2014/287 sayılı hükmün düzeltilerek onanması hakkında Dairece verilen 18.12.2014 günlü ve 2014/20040-18459 sayılı ilama karşı, davacılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosya ve eklerinin yeniden incelenmesi sonucunda; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el koyulan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması yönünde getirilen yasal düzenlemeye göre mahkemece maktu harca ve davacılar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mahkeme kararının harç ve vekalet ücreti yönünden ve ayrıca aşağıda açıklanan nedenle bozulması gerektiği bu kez yapılan incelemeden anlaşıldığından davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 18.12.2014 gün ve 2014/20040 Esas, 2014/18459 Karar sayılı düzeltilerek onama kararının kaldırılmasına karar verilip dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dava konusu taşınmazın değeri dava tarihine göre belirlendiğinden ıslahla arttırılan bedele de 13.06.2008 olan dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerkirken, ıslah edilen bedele ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi,
2-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas, 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması yönünde getirilen yasal düzenlemeye göre nispi harç yerine maktu harca ve davacılar lehine nispi vekalet ücreti yerine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde düzeltme isteyene iadesine, 08.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg