AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18HD E. 2015/7252-K. 2016/1627

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/7252
K. 2016/1627
T. 8.2.2016
• SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Evlilik Devam Ederken veya Evliliğin Sona Ermesinden Başlayarak 300 Gün İçinde Doğan Çocuğun Babasının Koca Olduğu - Bu Halde Çocukla Baba Arasındaki Soybağının Çocuğun Evlilik İçinde Doğması İle Kendiliğinden Kurulacağı/Bu Durumda Kocanın Karısının Doğurduğu Çocuğun Kendisinden Olmadığını İleri Sürerek Ana ve Çocuğa Karşı Soybağının Reddi Davası Açabileceği )
• ÇOCUĞUN SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇMA HAKKI ( Çocuğun Dava Hakkına Sahip Olduğu - Bu Davanın Ana ve Kocaya Karşı Açılacağı )
• BABALIK DAVASI ( Evlilik Haricinde Doğan Çocukla Baba Arasındaki Soybağı Hakim Hükmüyle de Kurulabileceği - Bunu Sağlayan Davanın Babalık Davası Olduğu/Bu Davanın Ana ve Çocuk Tarafından Babaya Baba Ölmüş İse Mirasçılarına Karşı Açılacağı )
• AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Soybağına İlişkin Hükümlerin 4721 S.K.'da Düzenlendiği - Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu/Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Davanın Aile Mahkemesi Sıfatı İle Görüleceği )
4721/m. 282, 285, 301
4787/m. 4
ÖZET : Dava dilekçesinde, soybağının düzeltilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Davacının birbiriyle bağlantılı iki ayrı davası vardır. İlki soybağının reddi, ikincisi ise babalık davasıdır. Çocukla ana arasındaki soybağı doğumla; baba arasındaki soybağı ise, ana ile evlilik, tanıma ve hakim hükmü ile kurulur. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu halde, çocukla baba arasındaki soybağı, çocuğun evlilik içinde doğması ile kendiliğinden kurulur. Bu durumda koca; karısının doğurduğu çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürerek ana ve çocuğa karşı, soybağının reddi davasını açabilir. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır. İşte davacının açtığı ilk dava budur. Evlilik haricinde doğan çocukla baba arasındaki soybağı hakim hükmüyle de kurulabilir. Bunu sağlayan dava ise babalık davasıdır. Bu dava, ana ve çocuk tarafından babaya, baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. Soybağına ilişkin hükümler 4721 S.K.'da düzenlenmiş olduğundan, görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde, soybağının düzeltilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının babaannesi Hatice K.'ın, dedesi Hüseyin K. ile resmi evli iken davalıların murisi Kemal Ç. ile olan gayriresmi birlikteliğinden babası A. K.'ın dünyaya geldiğini ancak annesinin resmi evliliği içinde doğmuş gibi nüfusa tescil edildiğini bildirerek mevcut kaydının iptali ile gerçek babası Kemal Ç.'ın hanesine tescilini istemiştir. Mahkemece, davacının dava açma ehliyeti bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.
Davacının babası A. K.'ın, dosyada mevcut nüfus kayıtlarına göre, annesi Hatice K.'ın Hüseyin K. ile 06/01/1942 tarihli evliliği devam ederken, 23/01/1952 tarihinde evlilik içinde dünyaya geldiği anlaşılmıştır.
Bir davada maddi olguları ileri sürmek taraflara, ileri sürülen maddi olguların nitelendirilmesi hakime aittir. Davacı bu dava ile babası A. K.'ın gerçek babasının Kemal Ç. olduğu halde nüfus kaydında Hüseyin K.'ın çocuğu imiş gibi tescil edildiğini bildirerek, nüfus kaydındaki baba adının iptali ile gerçek babası olan Kemal Ç. olarak düzeltilmesini istemiştir. Görüldüğü gibi davacının birbiriyle bağlantılı iki ayrı davası vardır. İlki soybağının reddi, ikincisi ise babalık davasıdır.
Bilindiği üzere, çocukla ana arasındaki soybağı doğumla; baba arasındaki soybağı ise, ana ile evlilik, tanıma ve hakim hükmü ile kurulur. (TMK.nun 282/1-2 md.) Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. (TMK.nun 285/1. md.)
Bu halde, çocukla baba arasındaki soybağı, çocuğun evlilik içinde doğması ile kendiliğinden kurulur. Bu durumda koca; karısının doğurduğu çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürerek ana ve çocuğa karşı, soybağının reddi davasını açabilir. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır. İşte davacının açtığı ilk dava budur.
Evlilik haricinde doğan çocukla baba arasındaki soybağı hakim hükmüyle de kurulabilir. Bunu sağlayan dava ise babalık davasıdır. (TMK.nun 301. md). Bu dava, ana ve çocuk tarafından babaya, baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. Davacının açtığı ikinci dava da babalık davasıdır.
Soybağına dair hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 282. maddesi ve devamında düzenlenmiş olduğundan, 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesine göre, görevli mahkeme, aile mahkemesidir.
Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. Bu açıklama karşısında, davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg