AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y19HD E. 2015/11774-K. 2016/2219

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/11774
K. 2016/2219
T. 12.2.2016
• MENFİ TESPİT (Davacı İle Banka Arasında Kredi Sözleşmesi İmzalandığı ve Bu Kredi Hesabından Diğer Davalı Üniversite Rektörlüğü'ne Okul Taksiti Ödemelerinin Davacının Talebi Olmadan Yapıldığı Bankanın Davacı Aleyhine İcra Takibinde Bulunduğu İleri Sürülerek Davalı Bankaya Borçlu Olmadığının Tespiti/Taraflar Arasındaki İlişkinin Tespiti Açısından Önceki Raporları İrdelemeyen ve Çelişkiyi Gideremeyen Ek Raporun Esas Alınmasının Doğru Olmadığı)
• EĞİTİM GİDERLERİ (Davalı Bankaya ve Davalı Üniversiteye Borcu Bulunmadığının Tespiti/Menfi Tespit - Taraflar Arasındaki İlişkinin Tespiti Açısından 2 Adet Asıl 1 Adet Ek Rapor Alındığı/Alınan 2 Adet Asıl Rapor Arasında Sonuç İtibariyle Çelişki Mevcut Olup Bu Durumda 3. Telafi Edici Rapor Alınması Gerekirken Önceki Raporları İrdelemeyen ve Çelişkiyi Gideremeyen Ek Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)
• ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU (Menfi Tespit - Taraflar Arasındaki İlişkinin Tespiti Açısından 2 Adet Asıl 1 Adet Ek Rapor Alındığı/Alınan 2 Adet Asıl Rapor Arasında Sonuç İtibariyle Çelişki Mevcut Olup Bu Durumda 3. Telafi Edici Rapor Alınması Gerekirken Önceki Raporları İrdelemeyen ve Çelişkiyi Gideremeyen Ek Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
5237/m.72
ÖZET : Davacı ile banka arasında kredi sözleşmesi imzalandığı ve bu kredi hesabından diğer davalı Üniversite Rektörlüğü'ne okul taksiti ödemelerinin davacının talebi olmadan yapıldığı, bankanın davacı aleyhine icra takibinde bulunduğu ileri sürülerek, davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine, ödeme yapılması halinde davalılardan istirdatına karar verilmesi talep edilmiştir. Taraflar arasındaki ilişkinin tespiti açısından 2 adet asıl, 1 adette ek rapor alınmıştır. Alınan 2 adet asıl rapor arasında sonuç itibariyle çelişki mevcut olup bu durumda 3. telafi edici rapor alınması gerekirken önceki raporları irdelemeyen ve çelişkiyi gideremeyen ek rapor esas alınarak hüküm kurulması doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili ile banka arasında kredi sözleşmesi imzalandığını ve bu kredi hesabından diğer davalı O... Üniversitesi Rektörlüğü'ne okul taksiti ödemelerinin müvekkilinin talebi olmadan yapıldığını, bankanın müvekkili aleyhine icra takibinde bulunduğunu ileri sürerek, müvekkilinin davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine, ödeme yapılması halinde davalılardan istirdatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı banka vekili, kredinin zamanında ödenmediğini, davacıya ihtarname keşide edildiğini ve alacağın tahsili için takip yapıldığını beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
Davalı O... Üniversitesi vekili, davacının okul taksitinin ödenmesi için diğer davalı bankaya verdiği talimatlar neticesinde tahsilatın yapıldığını, eğitim ücreti dışında alacak tahsil etmediklerini beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının davalı O... Üniversitesine eğitim giderleri dışında bir ödemesinin, herhangi bir borcunun ve alacağının bulunmadığı, temlik eden bankaya borç tutarının 6.592,11 TL olduğu anlaşıldığından, davacının icra takibinde davalı bankadan temlik alan G... Varlık A.Ş.'ne 46,11 TL borçlu olmadığı gerekçesiyle, O... Üniversitesi hakkında açılan davanın reddine, davalı banka hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Yargılama sırasında taraflar arasındaki ilişkinin tespiti açısından 2 adet asıl, 1 adette ek rapor alınmıştır. Alınan 2 adet asıl rapor arasında sonuç itibariyle çelişki mevcut olup bu durumda 3. telafi edici rapor alınması gerekirken önceki raporları irdelemeyen ve çelişkiyi gideremeyen ek rapor alınarak hüküm kurulması doğru değildir.
Bu durumda mahkemece banka kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak, davacının davalı O... Üniversitesine ödemesi gereken eğitim giderlerinden daha fazla bir ödemesi olup olmadığının ve davalı bankanın icra takip tarihi itibariyle talep edebileceği kredi alacağının bulunup bulunmadığının konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sebebiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 12.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg