AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2HD E. 2015/12070-K. 2016/2667

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12070
K. 2016/2667
T. 16.2.2016
• BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olayların Davalı-Davacı Erkeğin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davalı-Karşı Davacı Erkek Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olayların Davalı - Davacı Erkeğin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davalı-Karşı Davacı Erkek Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
• DAVALI - DAVACI ERKEĞİN AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMAMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olayların Davalı-Davacı Erkeğin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davalı-Karşı Davacı Erkek Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
• MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği )
4721/m. 4, 166, 174
6098/m. 50, 51, 52, 58
ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.
Boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceği öngörülmüştür. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı erkeğin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davalı-karşı davacı erkek yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından, erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat ve nafaka taleplerinin reddi ile velayet yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise, kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi ve manevi tazminat talebi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının bu eyleminin dava tarihinden sonra gerçekleştiği, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirileceğinden davacı-karşı davalı kadın tarafından dava tarihinden sonra gerçekleştirilen bu eylemin davacı-karşı davalı kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, ancak mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlara göre, davacı-karşı davalı kadının yine de ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davacı-karşı davalı kadının tüm, davalı-karşı davacı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı erkeğin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4, TBK m. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak davalı-karşı davacı erkek yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden ... yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcın yatıran ... iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg