AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2HD E. 2015/12193-K. 2016/2789

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12193
K. 2016/2789
T. 17.2.2016
• BOŞANMA DAVASI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Davacı Karşı-Davalı Kadına Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Davacı-Karşı Davalı Kadın Yararına Tazminat Koşulları Oluştuğunun Gözetileceği )
• MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Davacı Karşı-Davalı Kadına Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Davacı-Karşı Davalı Kadın Yararına Tazminat Koşulları Oluştuğunun Kabul Edileceği )
• İDRAK ÇAĞINDA BULUNAN MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULMASI ( Müşterek Çocukların 2000 ve 2002 Yıllarında Doğmuş Olup İdrak Çağında Olduğu - İdrak Çağında Bulunan Çocukların Dinlenilmesi ve Onların İfade Edeceği Görüşlere de Önem Verilip Gerekirse Uzman veya Uzmanlardan Rapor Alınarak Velayet Konusunda Karar Verileceği )
• VELAYET ( Müşterek Çocukların 2000 ve 2002 Yıllarında Doğmuş Olup İdrak Çağında Olduğu - İdrak Çağında Bulunan Çocukların Dinlenilmesi ve Onların İfade Edeceği Görüşlere de Önem Verilip Gerekirse Uzman veya Uzmanlardan Rapor Alınarak Velayet Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
4721/m. 166
4787/m. 5
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi/m. 12 Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi/m. 3, 6
ÖZET : Dava boşanma davasıdır.
Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin davacı karşı-davalı kadına oranla daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı-karşı davalı kadın yararına tazminat koşulları oluşmuştur.
Müşterek çocuklar 2000 ve 2002 yıllarında doğmuş olup idrak çağındadırlar. İdrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilip gerekirse uzman veya uzmanlardan rapor alınarak velayet konusunda karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı karşı davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, velayet, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı karşı davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-)Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin davacı karşı-davalı kadına oranla daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı-karşı davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuştur. Hal böyle iken, mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
3-)Müşterek çocuklardan . 2000, . 2002 doğumlu olup idrak çağındadırlar. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının Kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddelerine göre idrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilip gerekirse 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 5.maddesi uyarınca uzman veya uzmanlardan rapor alınıp, deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, velayet konusunda eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg