AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2HD E. 2015/20785- K. 2016/1184

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/20785
K. 2016/1184
T. 21.1.2016
• BOŞANMA DAVASI VE ZİYNET EŞYASI ALACAĞI TALEBİ ( Boşanma Davası İle Ziynet Davasının Hukuki Bağlantısı Olmayan Bağımsız Davalar Oldukları/Davalının Yalnızca Boşanma Davası İle Fer'ileri Yönünden Hükmü Temyiz Ettiği - Ziynet Davası Yönünden Temyiz İsteğinde Bulunmadığı/Davacının Katılma Suretiyle Ziynetler Yönünden Temyiz Talebinde Bulunamayacağı )
• KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( Hükmü Süresinde Temyiz Etmemiş Olan Tarafın Temyize Cevap Dilekçesindeki Temyiz İtirazlarının İncelenebilmesinin Ancak Asıl Temyiz Dilekçesinde İleri Sürülmüş Hususların Katılma Suretiyle Temyiz Edilmiş Olması Halinde Mümkün Sayılacağı )
• DAVANIN ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASI YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLMEMESİ ( Davalının Yanlızca Boşanma Davası İle Fer'ileri Yönünden Hükmü Temyiz Ettiği - Ziynet Davası Yönünden Temyiz İsteğinde Bulunmadığı/Davacının Katılma Suretiyle Ziynetler Yönünden Temyiz Talebinde Bulunamayacağı )
4721/m. 166, 228
1086/m. 433
ÖZET : Dava boşanma davası ve ziynet eşyası alacağı talebine ilişkindir.
Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. Boşanma davası ile ziynet davası hukuki bağlantısı olmayan bağımsız davalardır. Davalı taraf yalnızca boşanma davası ile fer'ileri yönünden hükmü temyiz etmiş ziynet davası yönünden temyiz isteğinde bulunmadığına göre artık davacının katılma suretiyle ziynetler yönünden temyiz talebinde bulunması mümkün değildir. Bu sebeple davacı kadının katılma yolu ile ziynetlere yönelik temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı erkek tarafından boşanma davası ile fer'ileri yönünden; davacı kadının katılma yolu ile temyizi yönünden ise ziynetlerin reddi ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Davacı kadının katılma yolu ile temyizi yönünden;
Hüküm, davalı erkek tarafından temyiz edilmiş, davacı kadın da temyize cevap dilekçesiyle hükme dair itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde bulunmuştur (HUMK. m. 433/2). Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. Boşanma davası ile ziynet davası hukuki bağlantısı olmayan bağımsız davalardır. Davalı taraf yalnızca boşanma davası ile fer'ileri yönünden hükmü temyiz etmiş ziynet davası yönünden temyiz isteğinde bulunmadığına göre artık davacının katılma suretiyle ziynetler yönünden temyiz talebinde bulunması mümkün değildir. Bu sebeple davacı kadının katılma yolu ile ziynetlere yönelik temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2-)Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davacı kadının ziynetler ile vekalet ücretine yönelik katılma yolu ile yapmış olduğu temyiz talebinin ise yukarda l.bentte gösterilen sebeple REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden ... yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran ... iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg