AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20HD E. 2016/811-K. 2016/3145

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/811
K. 2016/3145
T. 14.3.2016
• İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENMEYEN FATURA BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Bir Hukuki İşlemin 4077 S. K. Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlem Olması Gerektiği - Davalının Mesken Olan Aboneliğini İşyeri Aboneliğine Dönüştürüldüğü/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İşyeri Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan/Bir Hukuki İşlemin 4077 S. K. Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlem Olması Gerektiği - Davalının Mesken Olan Aboneliğini İşyeri Aboneliğine Dönüştürüldüğü/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
• MAL VE HİZMET SATIŞINA DAİR HUKUKİ İŞLEM ( İşyeri Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası/Bir Hukuki İşlemin 4077 S. K. Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlem Olması Gerektiği - Davalının Mesken Olan Aboneliğini İşyeri Aboneliğine Dönüştürüldüğü/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
• GÖREV ( İşyeri Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası/Bir Hukuki İşlemin 4077 S. K. Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlem Olması Gerektiği - Davalının Mesken Olan Aboneliğini İşyeri Aboneliğine Dönüştürüldüğü/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
2004/m. 67
4077/m. 2, 3
ÖZET : Dava, davalı ile yapılan işyeri abonelik sözleşmesi uyarınca ödenmeyen fatura bedellerinin tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için Kanun'un amacı içerisinde yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına dair bir hukuki işlemin olması gerekir.
Davalının mesken olan aboneliğini işyeri aboneliğine dönüştürüldüğünün belirtildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Adana 1. Asliye Hukuk ve Adana 6. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, davalı ile yapılan işyeri abonelik sözleşmesi uyarınca ödenmeyen fatura bedellerinin tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davalılardan . ile yapılan 255210 numaralı aboneliğin 02/01/1996 tarihinde mesken abonesi olarak kayıt işlemi yapıldığı, daha sonra 2003 yılında meskenden işyeri tarifesine dönüştürüldüğü, davaya konu su bedeli alacağının ise 1997-2005 yılı Haziran ayına kadarki dönemi kapsadığı, alacağın dönemlere ayrılmak suretiyle karar altına alınmasının mümkün bulunmadığı, mesken aboneliğine dair uyuşmazlığı çözmekle yükümlü bulunan ihtisas mahkemesi olan tüketici mahkemesinde uyuşmazlığın tamamının çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Adana 6. Tüketici Mahkemesi tarafından ise davacının aboneliğinin iş yeri aboneliği olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Davanın açıldığı 25.08.2010 tarihinde yürürlükte olan 4822 Sayılı Kanunla değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde Kanun'un amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 3. maddesinde, Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları; Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Bir hukukî işlemin 4077 Sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için Kanun'un amacı içerisinde yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına dair bir hukuki işlemin olması gerekir.
Somut olayda, Adana Belediye Başkanlığının 13.03.2014 tarihli müzekkere cevabında davalının mesken olan aboneliğini 2003 yılından itibaren işyeri aboneliğine dönüştürüldüğünün belirtildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg