AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y21HD E. 2015/21767 K. 2016/3739

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/21767
K. 2016/3739
T. 8.3.2016
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Özellikle Davacının İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğradığının Açık Bulunması Karşısında Yüzde On Sürekli İş Göremezlik Oranının Sosyal Güvenlik Kurumunun Gelir Bağlamasında Bir Ölçü Olduğu Göz Ardı Edilerek Davacının Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
• MÜKERRER ÖDEME (Davanın Niteliği Gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Gelir Bağlanması Durumunda Mükerrer Ödemeye ve Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açılmaması Bakımından Kurumca Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilir Bölümünün Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat)
• İŞ GÖREMEZLİK ORANI (Yüzde Onun Altında Olması Maddi Zararın Bulunmadığının Değil Kazalıya Sosyal Güvenlik Kurum Tarafından Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmadığını Giderek İndirimi Gerekli Bir Peşin Sermaye Değerinin Bulunmadığını Göstereceği)
• BEDENSEL ZARAR (Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıpların Bedensel Zarar İçerisinde Sayıldığı - Davacının Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
818/m.46
5510/m.19/1
6098/m.54
ÖZET : Dava, nitelikçe iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik sebebiyle tazminat istemine ilişkindir. Davanın niteliği gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanması durumunda, mükerrer ödemeye ve sebepsiz zenginleşmeye yol açılmaması bakımından Kurumca bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünün tazminattan indirilmesi gerektiği Dairemizin yerleşmiş uygulamalarındandır. Öte yandan iş kazası sonucu Kurumun sürekli iş göremezlik geliri bağlaması için 5510 Sayılı Kanun'un 19/1 maddesi gereğince sürekli iş göremezlik oranının en az % 10 olarak tespiti gerekir. İş göremezlik oranının % 10 altında olması maddi zararın bulunmadığının değil, kazalıya Sosyal Güvenlik kurum tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmadığını, giderek indirimi gerekli bir peşin sermaye değerinin bulunmadığını gösterir. Öte yandan gerek Borçlar Kanunun 46. Ve gerekse Türk Borçlar Kanunun 54. Maddelerinde açıklandığı üzere “Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar” bedensel zarar içerisinde sayılmıştır. Hal böyle olunca ve özellikle davacının iş kazası sonucu bedensel zarar uğradığının açık bulunması karşısında, % 10 sürekli iş göremezlik oranının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir bağlamasında bir ölçü olduğu göz ardı edilerek davacının maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
KARAR : Dava 15.03.2006 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 1,00 oranındaki sürekli iş göremezlik sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, sürekli iş göremezlik oranının % 10'un altında bulunduğundan bahisle maddi tazminat isteminin reddine karar verilmiş ve bu karar süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava nitelikçe iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik sebebiyle tazminat istemine ilişkindir. Davacının Sürekli iş göremezlik oranının % 1,00 olarak tespit edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık; sürekli iş göremezlik oranının altında bulunduğu durumlarda maddi zararının bulunup bulunmadığına ilişkindir. Mahkemece % 10 altında sürekli iş göremezlik bulunması sebebiyle maddi zararın bulunmadığı kabul edilmiş ise de varılan bu sonuç hatalıdır. Gerçekten davanın niteliği gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanması durumunda, mükerrer ödemeye ve sebepsiz zenginleşmeye yol açılmaması bakımından Kurumca bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin rücu edilebilir bölümünün tazminattan indirilmesi gerektiği Dairemizin yerleşmiş uygulamalarındandır. Öte yandan iş kazası sonucu Kurumun sürekli iş göremezlik geliri bağlaması için 5510 Sayılı Kanun'un 19/1 maddesi gereğince sürekli iş göremezlik oranının en az % 10 olarak tespiti gerekir. İş göremezlik oranının % 10 altında olması maddi zararın bulunmadığının değil, kazalıya Sosyal Güvenlik kurum tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmadığını, giderek indirimi gerekli bir peşin sermaye değerinin bulunmadığını gösterir. Öte yandan gerek Borçlar Kanunun 46. Ve gerekse Türk Borçlar Kanunun 54. Maddelerinde açıklandığı üzere “Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar” bedensel zarar içerisinde sayılmıştır. Hal böyle olunca ve özellikle davacının iş kazası sonucu bedensel zarar uğradığının açık bulunması karşısında, % 10 sürekli iş göremezlik oranının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir bağlamasında bir ölçü olduğu göz ardı edilerek davacının maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Mahkemece yukarda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg