AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y21HD E. 2015/8807-K. 2016/3789

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/8807
K. 2016/3789
T. 8.3.2016
• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT (İşçinin Net Geliri Bakiye Ömrü İş Görebilirlik Çağı İş Görmezlik ve Karşılıklı Kusur Oranları Gibi Veriler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gereği - Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmesinde TRH-2010 Tablosunu Yerine PMF 1931 Tablosunun Esas Alınması Gereği)
• MUHTEMEL YAŞAM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ (İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Zararın Belirlenmesi İçin Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmeside TRH-2010 Yaşam Tablosuna Göre Tespit Edilmesinin Doğru Bulunmadığı - Muhteme Yaşam Süresinin PMF 1931 Tablosuna Göre Tespit Edilmesi Gereği)
818/m. 41, 43
6098/m. 51
ÖZET : Hükme esas alınan bilirkişi hesap raporunda muhtemel yaşama süresinin TRH-2010 yaşama tablosuna göre tespit edilmesi doğru bulunmamıştır.Taraflar yararına oluşan kazanılmış haklar dikkate alınarak, muhtemel yaşama süresinin PMF 1931 tablosuna göre tespit edilerek maddi zarar hesabı yaptırılması ve çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı ve İhbar Olunan vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
KARAR : A-) İhbar Olunan vekilinin temyiz istemi yönünden;
Dava kendisine ihbar olunan gerçek veya tüzel kişi, davada taraf sıfatını kazanamaz. Bir davada hüküm, davanın tarafları arasında kurulur. Bu sebeple hükmü temyiz etme hakkı sadece davada taraf olan kişilere aittir. Kural olarak kendisine dava ihbar olunan davaya katılmadıkça (müdahil olmadıkça) mahkemece verilen kararı temyiz etme hakkı yoktur. Ancak, mahkemece usul ve yasaya aykırı olarak taraf sıfatını almayan dava ihbar olunan kişi hakkında hüküm kurulmuşsa, ihbar olunan hükmün kendisiyle ilgili bölümünü temyiz edebilir. Davanın ihbar olunduğu aleyhine bir hüküm kurulmadığından temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple ihbar olunan şirket vekilinin temyiz talebinin REDDİNE,
B-) Davalı K. A. vekilinin temyiz istemi yönünden;
1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-)Dava, sigortalının iş kazasından sürekli iş göremezliği sebebiyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, 97.528,83 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın 26.09.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; zararlandırıcı olayın iş kazası olduğunun tespit edildiği, hükme esas bilirkişi kusur raporunda olayın meydana gelmesinde davacı sigortalının % 20 oranında ortak kusuru bulunduğunun belirtildiği, bilirkişi hesap raporunda asgari ücretin 1.27 katı üzerinden yapılan hesaplamada davacının muhtemel yaşama süresinin TRH- 2010 yaşam tablosuna göre tespit edilerek hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık, tazminatın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Tazminatın saptanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, PMF 1931 yaşama tablosundan tespit olunan bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve karşılık kusur oranları, Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan peşin sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır. Öte yandan tazminat miktarının, işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu yönü ise söz götürmez.
Başka bir anlatımla, işçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise; yıllık olarak arttırılıp iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar (aktif) dönemde, 60 yaşından sonrada bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı, hesap raporunun Yargıtay denetimine elverişli olması gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi hesap raporunda muhtemel yaşama süresinin Dairemizce kabul görmeyen TRH-2010 yaşama tablosuna göre tespit edilmesi doğru bulunmamıştır.
Yapılacak iş; taraflar yararına oluşan kazanılmış haklar dikkate alınarak, muhtemel yaşama süresinin PMF 1931 tablosuna göre tespit edilerek maddi zarar hesabı yaptırılması ve çıkacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edenlere iadesine, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg