AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22HD E. 2014/30205 K. 2016/3565

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/30205
K. 2016/3565
T. 11.2.2016
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, haftasonu çalışma ücreti, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, yemek bedeli, aile ve çocuk yardımı, ücret alacağı ile asgari geçim indirimi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı ve davalı E... Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı olmayan sebeple feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, yol ve yemek ücreti, aile ve çocuk yardım bedeli, ücret, asgari geçim indirimi, fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının 27.02.2007-31.12.2011 dönemindeki çalışmasına ilişkin fazla çalışma yaptığını, hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı ve davalı E... Ltd. Şti. vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacakları ile ilgili ıslaha karşı zamanaşımı def'inin dikkate alınıp alınmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Kural olarak fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacakları yönünden ıslah tarihinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre için hesaplama yapılarak dava dilekçesi ile talep edilip zamanaşımına uğramayan miktar da eklenerek sonuca gidilmektedir. Somut olayda, davacının 04.03.2014 harçlandırma tarihli ıslah dilekçesine karşı davalı tarafından zamanaşımı def'inde bulunduğu, mahkemece hatalı zamanaşımı def'i değerlendirilmesi ile 27.02.2007 tarihi öncesi döneme ilişkin alacakların zamanaşımına uğradığı, 27.02.2007 tarihi sonrası döneme ilişkin ise tanıkların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmadığından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacağının bulunduğunun kanıtlanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava konusu fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacakları bakımından dava dilekçesi ile talep edilen miktar zamanaşımına uğramayacağından mahkeme tarafından davacının 27.02.2007 tarihi öncesi döneme ilişkin söz konusu alacakların bulunup bulunmadığı tüm deliller değerlendirilmek suretiyle belirlenmeli, alacakların bulunduğunun anlaşılması halinde davacının dava dilekçesinde talep ettiği miktarla sınırlı olarak fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarına hükmedilmelidir.
SONUÇ :
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg