AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22HD E. 2014/34471-K. 2016/6263

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/34471
K. 2016/6263
T. 3.3.2016
• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı Tanığının Davacı İle Birlikte 2010 Yılında İşten Çıkarıldıklarını İfade Ettiği Ancak Mahkemece Davacının Sözleşmesinin Fesih Tarihinin 2011 Yılı Olduğunun Kabul Edildiği - Davacı Tanığının Çalışmasının SGK'ya Bildirilip Bildirilmediğinin Hangi Tarihte İşten Çıkarıldığı Konusunda SGK'ya Bildirim Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği/Gerekirse Tanığın 2010 Yılının Hangi Gününde İşten Çıkarıldığı Konusunda Yeniden Dinlenilerek Hizmet Süresinin Yeniden Değerlendirileceği )
• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Dinlenen Davacı Tanığının Beyanında Fazla Mesai Yaptıkları Zaman Ücretlerini Aldıklarını İfade Ettiği - Davacı Asilin Duruşmaya Çağrılarak Tanığın Bu Beyanına Karşı Diyecekleri ve Fazla Çalışma İle Hafta Tatili Ücretlerini Tam Olarak Alıp Almadığının Sorularak Karar Verileceği )
• FAZLA MESAİ ALACAĞININ İSPATI ( İşçinin İmzasını Taşıyan Bordronun Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kesin Delil Niteliğinde Olduğu - Fazla Çalışmanın İspatı Konusunda İşyeri Kayıtlar Özellikle İşyerine Giriş Çıkışı Gösteren Belgeler ve İşyeri İç Yazışmalarının Delil Niteliğinde Olduğu/Fazla Çalışmanın Yazılı Belgelerle İspatlanamaması Durumunda Tanık Beyanları İle Sonuca Gidileceği )
• DAVACI TANIĞININ BEYANINDA FAZLA MESAİ YAPILDIĞINDA ÜCRETİN ALINDIĞINI İFADE ETMESİ ( Davacı Asilin Duruşmaya Çağrılarak Tanığın Bu Beyanına Karşı Diyecekleri ve Fazla Çalışma İle Hafta Tatili Ücretlerini Tam Olarak Alıp Almadığının Sorularak Karar Verileceği )
4857/m. 41
ÖZET : Dava, işçilik alacakları davasıdır.
Davacı tanığı beyanında davacı ile birlikte 2010 yılında işten çıkarıldıklarını ifade etmiş ancak mahkemece davacının sözleşmesinin fesih tarihi 20.05.2011 olarak kabul etmiştir. Davacı tanığının çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilip bildirilmediğinin, bu tanığın hangi tarihte işten çıkarıldığı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir bildirim yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, gerekirse tanığın 2010 yılının hangi gününde işten çıkarıldığı konusunda yeniden dinlenilerek hizmet süresinin yeniden değerlendirilmesi gerekir.
Davacı işçinin fazla çalışması için ücret alıp almadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.
Dinlenen davacı tanığının beyanında fazla mesai yaptıkları zaman ücretlerini aldıklarını ifade etmesi karşısında davacı asilin duruşmaya çağrılarak, tanığın bu beyanına karşı diyecekleri ve fazla çalışma ile hafta tatili ücretlerini tam olarak alıp almadığının sorularak karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, haftasonu çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili müvekkilinin davalı iş yerinde 01.01.1993-20.05.2011 tarihleri arasında aynı iş yerinde çalıştığını, emekli olmasına rağmen işine ara vermeden çalışmaya devam ettiğini, kıdem ve işçilik alacaklarının talebine rağmen ödenmediğini, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini bu sebeple alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, dava konusu taleplerin zamanaşımına uğradığını, işletmenin ...'tan kiralandığını, diğer şirketin işçilik haklarının devralınmadığını, davacının müvekkil şirkette çalışmadığını, işçilik alacağının da bulunmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının aynı iş yerinde 01.03.1993-20.05.2011 tarihleri arasında kesintisiz ancak farklı işverenin işçisi olarak çalıştığını, kıdem tazminatına hak kazandığını, haklı sebeple fesih ispatlanamadığından ihbar tazminatına hak kazandığı, mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14/2. maddesi gereğince davalı ... A.Ş.'nin kıdem tazminatının tamamından, ... A.Ş.'nin kendi döneminden, diğer alacakların tamamından davalı ... 'ın sorumlu olduğu, davacının ücret alacaklarının bulunduğu bu sebeplerle davanın kısmen kabul-kısmen reddine karar verilmiştir.
Karar . vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ...'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin çalışma süresi hususunda davacı tanığı . beyanında davacı ile birlikte 2010 yılında işten çıkarıldıklarını ifade etmiş ancak mahkemece davacının sözleşmesinin fesih tarihi 20.05.2011 olarak kabul etmiştir. Davacı tanığı ...'in çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilip bildirilmediğinin, bu tanığın hangi tarihte işten çıkarıldığı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir bildirim yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, gerekirse tanığın 2010 yılının hangi gününde işten çıkarıldığı konusunda yeniden dinlenilerek hizmet süresinin yeniden değerlendirilmesi gerekmekteyken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olup bozma sebebidir.
3-Davacı işçinin fazla çalışması için ücret alıp almadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.
Somut olayda, dosyada dinlenen davacı tanığı . beyanında fazla mesai yaptıkları zaman ücretlerini aldıklarını ifade etmesi karşısında davacı asilin duruşmaya çağrılarak, tanığın bu beyanına karşı diyecekleri ve fazla çalışma ile hafta tatili ücretlerini tam olarak alıp almadığının sorulması ve sonucuna göre bu alacak talepleri hakkında yeniden değerlendirme yapılması gerekmekteyken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olup bozma sebebidir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.03.2016 gününde oybirliği karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg