AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22HD E. 2014/35901-K. 2016/6291

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/35901
K. 2016/6291
T. 3.3.2016
• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Alacaklarından Kıdem Tazminatına Hem Dava Dilekçesinde Hem Islah Dilekçesinde Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesini Talep Ettiği - Mahkemece Islah Edilerek Artırılan Kısma Islah Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Hatalı Kabul Edileceği )
• KIDEM TAZMİNATINA FAİZ TALEP EDİLMESİ ( Davacının Alacaklarından Kıdem Tazminatına Hem Dava Dilekçesinde Hem Islah Dilekçesinde Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesini Talep Ettiği - Mahkemece Islah Edilerek Artırılan Kısma Islah Tarihinden Faiz Yürütülmemesi Gerektiği )
1475/m. 14
ÖZET : Dava, işçilik alacakları davasıdır.
Davacı alacaklarından kıdem tazminatına hem dava dilekçesinde hem ıslah dilekçesinde fesih tarihinden itibaren faiz yürütülemsini talep etmiş iken mahkemece ıslah edilerek artırılan kısma ıslah tarihinden faiz yürütülmesi hatalıdır.
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının isteklerinin dayanağı olmadığını, beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak isteklerin karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı alacaklarından kıdem tazminatına hem dava dilekçesinde hem ıslah dilekçesinde fesih tarihinden itibaren faiz yürütülemsini talep etmiş iken mahkemece ıslah edilerek artırılan kısma ıslah tarihinden faiz yürütülmesi htalı olup bozma nedenidir.
3-Öte yandan davalı işverenin unvanı ... A.Ş. iken mahkemece unvanın karar başlığına eksik ve “LTD. ŞTİ.” olarak yazılması yerinde düzletilebilir maddi hata olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.
Açıklanan konu yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Temyiz olunan mahkeme kararının hüküm kısmının 1. fıkrasının birinci bendinin tümüyle silinerek yerine; “Kıdem tazminatı olarak 8.362,64 TL bürüt alacağın 30.12.2010 fesih tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduata faiz ile birlikte” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinden 4,00 TL'nin davacıya arta kalanın davalıya yükletilmesine, 03.03.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg