AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22HD E. 2016/3418-K. 2016/5993

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/3418
K. 2016/5993
T. 1.3.2016
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Davalı İşverence Feshin Haklı Sebebe Dayandığı İspatlanmadığından Feshin Geçersizliğine ve Davacının İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Davalılardan Hangi İşveren İşyerine İade Kararı Verildiğinin Belirtilmesi Gerektiği/Davacının İşe Müracaatı Sonrasında İşe Başlatılmaması Halinde Söz Konusu Olabilecek Ücret ve Tazminat Miktarı Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
• İŞVERENCE FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANDIĞININ İSPATLANAMAMASI ( Feshin Geçersizliğine ve Davacının İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Davalılardan Hangi İşveren İşyerine İade Kararı Verildiğinin Belirtilmesi Gerektiği/Davacının İşe Müracaatı Sonrasında İşe Başlatılmaması Halinde Söz Konusu Olabilecek Ücret ve Tazminat Miktarı Konusunda Karar Verileceği )
• İŞE İADE KARARI SONRASINDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI HALİNDE SÖZ KONUSU OLACAK ÜCRET VE TAZMİNAT MİKTARI ( Davalılardan Hangi İşveren İşyerine İade Kararı Verildiğinin Belirtilmesi Gerektiği - Davacının İşe Müracaatı Sonrasında İşe Başlatılmaması Halinde Söz Konusu Olabilecek Ücret ve Tazminat Miktarı Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
4857/m. 19, 21, 25
ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı işverence feshin haklı sebebe dayandığı ispatlanmadığından, mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygundur. Ancak, mahkemece sadece işe iade kararı verilmekle yetinilmiştir. Davalılardan hangi işveren işyerine iade kararı verildiği belirtilmediği gibi, davacının işe müracaatı sonrasında işe başlatılmaması halinde söz konusu olabilecek ücret ve tazminat miktarı konusunda karar verilmemesi de hatalıdır.
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının davasının husumet yönünden reddedilmesi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesi hükmü karşısında işçinin 25. maddenin 2 numaralı bendinde sayılan fiil ve davranışlar içinde bulunmasından ötürü iş sözleşmesinin feshedilmesinin savunması alınmaksızında mümkün olduğunu tüm bu sebeplerle idare aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... - ...Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece; davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanmadığından davanın kabulüne, işten çıkarma işleminin iptaline ve işe iadesine karar verilmiştir.
Temyiz;
Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Davalı işverence feshin haklı sebebe dayandığı ispatlanmadığından, mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalıların bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, mahkemece sadece işe iade kararı verilmekle yetinilmiştir. Davalılardan hangi işveren işyerine iade kararı verildiği belirtilmediği gibi, davacının işe müracaatı sonrasında işe başlatılmaması halinde söz konusu olabilecek ücret ve tazminat miktarı konusunda karar verilmemesi de hatalıdır.
Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ DAVALI ... - ... Ltd. Şti.'ye ait işyerindeki İŞİNE İADESİNE,
3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih sebebi ve kıdemi dikkate alınarak beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,
4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.800,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan 153,20 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, davalıların yaptıkları yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle, 01.03.2016 tarihinde karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg