AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22HD E. 2016/4579-K. 2016/6881

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/4579
K. 2016/6881
T. 8.3.2016
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞÇİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıya Yapılan Yazılı Fesih Bildiriminin Tarih Kısmında Davacının İmzası Olmadığı İçin Tebliğ İşleminin Evrakın Alt Kısmında Belirtilen Tarihte Yapıldığının İşveren Tarafından İspatlanamadığı - Dava Bir Aylık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmış Olup İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
• İŞE İADE DAVASI ( İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Fesih Bildiriminde Sebep Gösterilmediği veya Gösterilen Sebebin Geçerli Bir Sebep Olmadığı İddiası İle Fesih Bildiriminin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İş Mahkemesinde Dava Açabileceği - Taraflar Anlaşırlarsa Uyuşmazlığın Aynı Sürede Özel Hakeme Götürüleceği/Bir Aylık Dava Açma Süresi Hak Düşürücü Nitelikte Olup Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Dikkate Alınacağı )
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Fesih Bildiriminde Sebep Gösterilmediği veya Gösterilen Sebebin Geçerli Bir Sebep Olmadığı İddiası İle Fesih Bildiriminin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İş Mahkemesinde Dava Açabileceği - Taraflar Anlaşırlarsa Uyuşmazlığın Aynı Sürede Özel Hakeme Götürüleceği/Bir Aylık Dava Açma Süresi Hak Düşürücü Nitelikte Olup Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Dikkate Alınacağı )
4857/m. 20
ÖZET : Davacı, feshin haksız olduğunu belirterek feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Bir aylık dava açma süresi hak düşürücü nitelikte olup, yargılamanın her aşamasında re'sen dikkate alınır.
Davacıya yapılan yazılı fesih bildiriminin tarih kısmında davacının imzası olmadığı için tebliğ işleminin, evrakın alt kısmında belirtilen tarihte yapıldığı işveren tarafından ispatlanamamıştır. Bu haliyle dava süresinde açılmış olup işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak iddia ve delillerin incelenmesi gerekir.
DAVA : Davacı ile davalı arasındaki dava hakkında, Kayseri 2. İş Mahkemesince verilen 02.07.2015 tarihli 2014/884 esas ve 2015/348 karar sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 19.10.2015 tarihli 2015/24828 esas ve 2015/29011 karar sayılı ilamı ile hükmün ONANMASINA karar verilmiş; davacı vekili, kararın maddi hataya dayandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması isteğinde bulunmuştur.
Maddi hatanın giderilmesi isteğini içeren dilekçe ve ekleri incelendi:
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.02.1988 tarihli 1987/2-520 esas ve 1988/89 karar sayılı kararında, Yargıtayca temyiz incelemesinin yapıldığı sırada dosyada bulunan bir belgenin gözden kaçırılması, maddi hata sebebi olarak açıklanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yargıtay İçtihadları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 04.02.1959 tarihli 1957/13 esas ve 1959/5 karar sayılı ile 09.05.1960 tarihli 1960/21 esas ve 1960/9 karar sayılı kararlarında açıklandığı üzere, Yargıtayca maddi hata sonucu verilen bir karara mahkemece uyulmasına karar verilmesi halinde dahi usulü kazanılmış hak oluşmaz ve Yargıtayın hatalı bozma kararından dönülmesi mümkündür.
Dosya içeriğine göre, Kayseri 2. İş Mahkemesince verilen 02.07.2015 tarihli 2014/884 esas ve 2015/348 karar sayılı kararın Dairemizce yazılı gerekçeyle onanmasına karar verilmiş olup davacı yanın temyiz incelemesinin hatalı değerlendirildiği anlaşılmakla, Dairemizin 19.10.2015 tarihli 2015/24828 esas ve 2015/29011 karar sayılı kararının, maddi hataya dayanması sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildi.
Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin işyerinde sendikalaşma faaliyeti yürüttüğünü ve sendikal faaliyet içerisinde olma ihtimali göz önünde tutularak işten çıkarıldığını feshin haksız olduğunu belirterek feshin geçersizliği ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, bir aylık hak düşürücü sürenin fesih bildirimin yapıldığı tarih olduğunu, fesih bildirim yazısının aksinin yazılı delille ispatlanması gerektiğini, iş akdinin müvekkili şirketçe geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, kanuni bir aylık işe iade davası açma süresinin fesih bildirimin tebliği tarihinde başlayacağı, davanın bir aylık hak düşürücü sürenin dolmasından sonra açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa işçi aynı sürede uyuşmazlığı özel hakeme götürebilir.
Bir aylık dava açma süresi hak düşürücü nitelikte olup, yargılamanın her aşamasında re'sen dikkate alınır.
Davacıya yapılan yazılı fesih bildiriminin tarih kısmında davacının imzası olmadığı için tebliğ işleminin, evrakın alt kısmında belirtilen tarihte yapıldığı işveren tarafından ispatlanamamıştır. Bu haliyle dava süresinde açılmış olup işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak iddia ve delillerin incelenmesi gerekirken davanın hak düşürücü sürede açılmadığı gerekçesiyle reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.03.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg