AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4HD E. 2015/15921-K. 2016/3075

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/15921
K. 2016/3075
T. 9.3.2016
• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Manevi Tazminat Davalarında İstemin Tamamının Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Reddedilen Manevi Tazminat İstemine Yönelik Olarak Davalı Yararına Nispi Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
• MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat Davalarında İstemin Tamamının Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Reddedilen Manevi Tazminat İstemine Yönelik Olarak Davalı Yararına Nispi Vekâlet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği )
6098/m. 58
ÖZET : Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat davalarında, istemin tamamının reddi durumunda maktu vekâlet ücretine hükmedileceği düzenlenmiştir. Mahkemece reddedilen manevi tazminat istemine yönelik olarak davalı yararına nispi vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Mahkemenin ret kararının, vekalet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 17/09/2015 gün ve 2014/12346-2015/10100 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 1-Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme istemleri reddedilmelidir.
2-Davacının diğer karar düzeltme istemlerine gelince;
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece verilen ret kararı, Dairemizin 17/09/2015 gün, 2014/12346 esas ve 2015/10100 karar sayılı ilamı ile onanmış, davacı kararın düzeltilmesini istemiştir.
Hüküm tarihinde geçerli 10/3. maddesinde, manevi tazminat davalarında, istemin tamamının reddi durumunda maktu vekâlet ücretine hükmedileceği düzenlenmiştir. Mahkemece reddedilen manevi tazminat istemine yönelik olarak davalı yararına nispi vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Şu durumda, mahkemenin ret kararının, vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanması gerekirken, bu hususun gözetilmemiş olması doğru değildir. Bu nedenle, davacının karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin onama kararı kaldırılmalı ve bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden karar açıklanan nedenle HUMK' un 438/ son maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ : HUMK'un 440-442 maddeleri gereğince davacının karar düzeltme isteminin kabulüne, 17/09/2015 gün, 2014/12346 esas ve 2015/10100 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle; hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin 4. bendinde yer alan ''... '' ibaresinin silinmesine, yerine '' ... '' ibaresinin yazılmasına ve davacının diğer karar düzeltme istemlerinin (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçimi ile ONANMASINA ve tashihi karar talep eden davacıdan önceki onama kararımızla alınan harç ile peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 09.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg