AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4HD E. 2015/5265 K. 2016/3059

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/5265
K. 2016/3059
T. 9.3.2016
• EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ ( Emekli Maaşına Konulan Haciz Nedeniyle Yapılan Kesintilere Davacının İtiraz Etmeyerek Zımnen Rıza Gösterdiği/Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Davacının Geçmişe Dönük Yapılan Kesintilerin İadesini İstemesi Dürüstlük Kuralına Aykırılık Teşkil Edeceği/Sadece Şikayet Tarihinden Sonra Yapılan Kesintilerin İadesine Karar Verileceği )
• EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLERE ZIMNEN RIZA GÖSTERİLMESİ ( Davacının Emekli Maaşına Haciz Konulduktan Uzunca Bir Süre Geçtikten Sonra Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunduğu - Davacının Geçmişe Dönük Yapılan Kesintilerin İadesini İstemesi Dürüstlük Kuralına Aykırılık Teşkil Edeceği/Sadece Şikayet Tarihinden Sonra Yapılan Kesintilerin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
• DAVACININ EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULDUKTAN UZUNCA BİR SÜRE SONRA HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ETMESİ ( Davacının Geçmişe Dönük Yapılan Kesintilerin İadesini İstemesi Dürüstlük Kuralına Aykırılık Teşkil Edeceği - Sadece Şikayet Tarihinden Sonra Yapılan Kesintilerin İadesine Karar Verileceği )
5510/m. 93
4721/m. 2
ÖZET : Dava, emekli maaşından yapılan haksız kesintilerin iadesi istemine ilişkindir.
Mahkeme kararına dayanılarak alacağın takip konusu yapıldığı, emekli maaşına konulan haciz nedeniyle yapılan kesintilere davacının itiraz etmeyerek zımnen rıza gösterdiği, uzunca bir süre geçtikten sonra, şikayette bulunarak emekli maaşına konulan hacze ve kesinti işlemine karşı rıza göstermeme iradesini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Bu hal ve şartlar altında, davacının geçmişe dönük yapılan kesintilerin iadesini istemesi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder. Sadece şikayet tarihinden sonra yapılan kesintilerin iadesine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28/02/2014 gününde verilen dilekçe ile emekli maaşından haksız kesilen tutarın iadesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23/01/2015 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışına kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, emekli maaşından yapılan haksız kesintilerin iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı tarafından aleyhine başlatılan icra takibinde emekli maaşına haciz konularak yapılan kesintilerin dosyaya aktarılarak davalıya ödendiğini, .... nezdinde açtığı davada haczin kaldırılmasına karar verildiğini belirterek emekli maaşından haksız olarak kesilen ve davalıya ödenen miktarın iadesi isteminde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, 5754 sayılı yasa ile değişik 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesi uyarınca sigortalılar ve hak sahiplerinin kurum nezdinde doğan alacaklarının devir ve temlik edilemeyeceği, gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği hükmünün yer aldığı bu düzenlemeye rağmen memur emeklisi olan davacının maşından haksız olarak kesintinin davalı kurumca yapıldığı, kesintinin yasal dayanağının 01/10/2008 tarihinde yasal düzenleme ile ortadan kalktığı, bu duruma rağmen davacının maaşından haksız kesintinin yapıldığı gerekçesiyle bilirkişi raporuna itibar olunarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; tren kazasında ölenin hak sahipleri tarafından açılan dava sonucu davalının ödediği tazminatın rücuen tahsili için geçit bekçisi aleyhine açtığı davanın 2002/544 esas, 2003/1324 karar sayılı kararı ile kısmen kabulüne karar verildiği, bu karara istinaden davalı tarafından davacı hakkında başlatılan icra takibi kapsamında 03/02/2006 tarihinde davacının emekli maaşına haciz konulduğu, uzun bir süre kesinti yapıldıktan sonra, emekli maaşına haciz konulamayacağından bahisle davacı tarafından 26/06/2013 tarihinde şikayette bulunulduğu, davacının şikayeti haklı görülerek 19/09/2013 tarihinde haczin kaldırılmasına kesin karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda; mahkeme kararına dayanılarak alacağın takip konusu yapıldığı, emekli maaşına konulan haciz nedeniyle yapılan kesintilere davacının itiraz etmeyerek zımnen rıza gösterdiği, uzunca bir süre geçtikten sonra, 26/06/2013 tarihinde şikayette bulunarak emekli maaşına konulan hacze ve kesinti işlemine karşı rıza göstermeme iradesini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Bu hal ve şartlar altında, davacının geçmişe dönük yapılan kesintilerin iadesini istemesi Medeni Kanun'un 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder. Şu halde, sadece şikayet tarihinden sonra yapılan kesintilerin iadesine karar verilmesi gerekirken, davacının zımnen rıza gösterdiği dönemi de kapsayacak şekilde iadeye karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 09.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg