AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4HD E. 2016/1067-K. 2016/3147

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1067
K. 2016/3147
T. 10.3.2016
• USULSÜZ KREDİ KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İstemin Bir Bölümünün Kabul Edildiği - Davanın Reddedilen Miktarı Üzerinden Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümlerine Göre Kendilerini Avukat İle Temsil Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
• DAVANIN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Yargılama Giderleri Kabul ve Reddedilen Miktarlara Göre Taraflara Yükletilir. Vekalet Ücreti de Yargılama Giderlerine Dahil Olduğu - Davanın Reddedilen Miktarı Üzerinden Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümlerine Göre Kendilerini Avukat İle Temsil Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
• YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargılama Giderleri Kabul ve Reddedilen Miktarlara Göre Taraflara Yükletilir. Vekalet Ücreti de Yargılama Giderlerine Dahil Olduğu - Davanın Reddedilen Miktarı Üzerinden Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümlerine Göre Kendilerini Avukat İle Temsil Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
6100/m. 326
ÖZET : Dava, usulsüz kredi kullandırılmasından dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.
Davanın kısmen kabulü halinde yargılama giderleri kabul ve reddedilen miktarlara göre taraflara yükletilir. Vekalet ücreti de yargılama giderlerine dahildir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, reddedilen bölüm için davalılar yararına vekalet ücretine hükmolunmamıştır. Davanın reddedilen miktarı üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre kendilerini avukat ile temsil ettiren davalılar yararına vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.
DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar ve diğerleri aleyhine 25/09/1998 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ve davalılar ... ve ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı ve davalılardan ... ve ...'ın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davacı ve davalılardan ... ve ...'ın diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, usulsüz kredi kullandırılmasından dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar davacı ve davalılardan , ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı ... şubesinde görevli olan davalıların, mevzuat ve genelgelere aykırı hareket ederek usulsüz kredi kullandırmalarından dolayı bankanın uğradığı zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalılar, kredilerin verilmesi sırasında kusurlarının olmadığını ve zararın doğmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda alınan bilirkişi görüşü uyarınca, bir kısım davalılar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davacı, asıl ve birleşen dava dilekçelerinde, zararının davalılardan müteselsilen ödetilmesi isteminde bulunmuş olup, mahkemece benimsenen bilirkişi raporu uyarınca usulsüz verildiği belirlenen her bir kredi nedeni ile krediyi veren davalılar yönünden kendi içlerinde müteselsilen ödetilmesine karar verilmiş ise de davalılar ... ve ... yönünden olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. Anılan davalılar hakkında olumlu yada olumsuz bir karar verilmeden hüküm kurulması isabetli olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
3-Davalılar , ... ve ...'ın öteki temyiz itirazlarına gelince; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 326. maddesi gereğince davanın kısmen kabulü halinde yargılama giderleri kabul ve reddedilen miktarlara göre taraflara yükletilir. Vekalet ücreti de yargılama giderlerine dahildir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, reddedilen bölüm için davalılar yararına vekalet ücretine hükmolunmamıştır. Davanın reddedilen miktarı üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre kendilerini avukat ile temsil ettiren davalılar yararına vekalet ücreti takdir edilmemiş olması dahi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacı ve davalılar ... ve ... yararına, (3) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılar ... ve ... yararına bozulmasına, davacı ve davalılar ... ve ...'ın öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 10.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg