AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5HD E. 2015/12586-K. 2016/2654

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/12586
K. 2016/2654
T. 17.2.2016
• KAMULAŞTIRMAYA DAYALI TESPİT VE TESCİL DAVASI (Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği - Tarımsal Gelirlerin Son Beş Yıla Dair Dekar Başına Verimi Gösterir İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği)
• TARIMSAL GELİRLERİN DEĞER TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI (Son Beş Yıla Ait Dekar Başına Verimi Göseten İstatistiklerin Tarım İlçe Müdürlüğünden Temini ile Değerlendirmeye Esas Alınması Gereği - Kamulaştırmaya Dayalı Tespit ve Tescil Davasında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği)
2942/m. 10, 15
ÖZET : Kamulaştırmaya dayalı tespit ve tescil davalarında değerlendirme; dava tarihi itibariyle yapılır.
DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş ise de, dava değeri 19.290,00 TL'nin altında kaldığından, duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verilerek, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.
Taşınmazın kapama meyve bahçesi niteliğinde kabulüyle net meyve gelirine göre değerinin biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir.
H.U.M.K.nun 432.nci maddesine göre verilecek nihai kararlara karşı tebliğden itibaren l5 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
Davacı EPDK vekilinin temyizi süresinde olmadığından temyiz talebinin reddine,
Bir kısım davalı vekilinin temyizine gelince;
1-)4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun'un 10. maddesi gereğince açılan, tespit ve tescil davalarında değerlendirme; aynı Kanunun 15. maddesi uyarınca dava tarihi itibariyle yapılır.
Mahkemece, 2014 yılı İlçe Tarım verilerinin hazırlanmadığı gerekçesiyle, 2013 yılı verilerine göre değer biçilmiştir.
Dairemiz denetiminden yakın zamanda geçen dosyalarda 2014 yılı Olur İlçe Tarım verilerine dair verilen cevabi yazıda bu verilerin henüz kesinleşmediği bildirildiğinden, bu verilen kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması, son 5 yıla dair dekar başına verimi gösterir ilçe tarım müdürlüğü yazısı da getirtildikten sonra buradaki ortalama verim esas alınarak ve bunun dışındaki diğer hususlarda ise (var ise çelişki giderilip) 2014 yılı Olur İlçe Tarım verileri esas alınarak değer biçilmesi gerekirken, 2013 yılı verilerine göre değer tespit edilmesi,
2-)Davada kendini vekille temsil ettiren taraflar lehine karar tarihinde yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken daha az ücrete hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bir kısım davalılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg