AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5HD E. 2015/13980-K. 2016/4895

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/13980
K. 2016/4895
T. 10.3.2016
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dosyada Veraset İlamı Bulunan Tapu Malikinin Mirasçılarının Açtığı Verasetin İptali Davasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Tespit Edilecek Mirasçılar Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bu Pay Yönünden Yargılamaya Devam Edileceği )
• VERASET İLAMININ İPTALİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dosyada Veraset İlamı Bulunan Tapu Malikinin Mirasçılarının Açtığı Verasetin İptali Davasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği/Tespit Edilecek Mirasçılar Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bu Pay Yönünden Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
• TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dosyada Veraset İlamı Bulunan Tapu Malikinin Mirasçılarının Açtığı Verasetin İptali Davasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği/Tespit Edilecek Mirasçılar Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bu Pay Yönünden Yargılamaya Devam Edileceği )
6100/m. 27
4721/m. 683
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebine ilişkindir.
Dava konusu taşınmazın tapu maliklerinden birinin veraset ilamına göre bazı kişiler tarafından tarafından davaya müdahele dilekçesi verildiği, kayyımlık kararının bu malik yönünden kaldırılmış olduğu, yine dava dışı şahısların söz konusu veraset ilamının iptali ve kendilerinin de mirasçı olduğunun tespiti için dava açtıkları ve mevcut veraset ilamına göre yapılan tapudaki irtifakın iptali için ise tapu iptal ve tescil davası açtıkları ve bu kişilerce davada taraf sıfatı olduğundan bahisle, davaya dahil edilmeleri gerektiğinden, mahkeme kararını temyiz ettikleri anlaşılmıştır.
Dosyada veraset ilamı bulunan tapu malikinin mirasçılarının açtığı verasetin iptali davasının sonucu beklenerek, tespit edilecek mirasçılar davaya dahil edilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra bu pay yönünden yargılamaya devam edilmesi gerekir. Mevcut veraset ilamına göre mirasçıların ve veraset ilamının iptali davası açan kişilerin kararı temyiz hakları olduğu ve bunlar yönünden temyiz incelemesi yapılarak hükmün bozulması gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 26/01/2011 gün ve 2010/19738 Esas - 2011/1254 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava konusu taşınmazın tapu kayıt maliklerinin gaip olmaları nedeniyle, usulüne uygun atanan kayyım tarafından davalı idare aleyhine açılan kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen hüküm, taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş; bu karara karşı, taraf vekillerinin karar düzeltme istemleri üzerine Dairemizce onanmış ve bu karara karşı, davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuş ise de; HUMK'nun 442.maddesi gereğince Yargıtay kararı aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Bu nedenle davalı idare vekilinin ikinci kez karar düzeltme incelemesi yapılmasına dair taleplerini içeren dilekçesinin reddine karar verildikten sonra;
Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın tapu maliklerinden O. oğlu A.'nin dosyaya veraset ilamının girdiği ve bu veraset ilamına göre E. İ. ve arkadaşları tarafından davaya müdahele dilekçesi verildiği, kayyımlık kararının bu malik yönünden Üsküdar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/475 - 646 sayılı kararı ile kaldırılmış olduğu, yine dava dışı A. G. ve arkadaşları tarafından O. oğlu A.'nin veraset ilamının iptali ve kendilerinin de mirasçı olduğunun tespiti için İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/242 Esas sayılı dosyası ile dava açtıkları ve mevcut veraset ilamına göre yapılan tapudaki irtifakın iptali için ise, İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/65 Esas sayılı dosyası ile tapu iptal ve tescil davası açtıkları ve bu kişilerce davada taraf sıfatı olduğundan bahisle, davaya dahil edilmeleri gerektiğinden, mahkeme kararını temyiz ettikleri anlaşılmakla;
Tapu maliki Osman oğlu Abdi'nin mirasçılarının açtığı verasetin iptali davasının sonucu beklenerek, tespit edilecek mirasçılar davaya dahil edilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra bu pay yönünden yargılamaya devam edilmesi gerektiği ve bu nedenle de mevcut veraset ilamına göre mirasçı E. İ. ve arkadaşları vekili ile veraset ilamının iptali davası açan A. G. ve arkadaşları vekillerinin kararı temyiz hakları olduğu ve bunlar yönünden temyiz incelemesi yapılarak hükmün bozulması gerekirken, onandığı anlaşılmakla;
SONUÇ : Maddi hataya dayalı olarak karar düzeltme aşamasında verilen Dairemizin 26/01/2011 gün ve 2010/19738 Esas - 2011/1254 sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, hükmün tapu maliki O. oğlu A. mirasçıları yönünden yazılı şekilde BOZULMASINA, davalı idareden peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 10.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg