AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5HD E. 2015/14199-K. 2016/4889

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/14199
K. 2016/4889
T. 8.3.2016
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin El Atmalarda Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
• ECRİMİSİL BEDELİNE FAİZ İŞLETİLMESİ ( Hükmedilen Ecrimisil Bedeline Dönem Sonlarından Faiz İşletilmesi Gerektiği - Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilemeyeceği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - 04.11.1983 Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin El Atmalarda Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
4721/m. 683
2942/m. Geç.6
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil talebine ilişkindir.
Hükmedilen ecrimisil bedeline dönem sonlarından faiz işletilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir.
04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş, davacılar vekilince de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunulmuş olmakla, duruşma için belirlenen 08/03/2016 günü temyiz eden davacılar vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediğinden temyiz eden davalı idare vekilinin yokluğunda duruşmaya başlanarak, davacılar vekilinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve emsal kira sözleşmeleri dikkate alınarak ecrimisil bedeline hükmedilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Ancak;
1- Hükmedilen ecrimisil bedeline dönem sonlarından faiz işletilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru olmadığı gibi,
2- 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
6487 saylı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden;
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a) 2. bendindeki ( ile ecrimisil bedeli 670,00 TL olmak üzere toplam 44.517,10 TL.nin dava tarihinden) kelime ve rakamlarının çıkartılmasına yerine (nin dava tarihinden, 670,00 TL ecrimisil bedelinin de dönem sonlarından ) kelime ve rakamlarının yazılmasına,
b) Harca ilişkin 5. bendinin tümüyle çıkartılmasına, yerine ( Alınması gerekli 3.040,96 TL nispi karar ve ilam harcının davalı idareden alınarak Hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yatırılan harcın istek halinde davacıya iadesine ) cümlesinin yazılmasına,
c) Vekalet ücretlerine ilişkin 7.bendindeki ( 1.500,00 TL maktu ) kelime ve rakamlarının çıkartılmasına, yerine (5.197,00 TL nispi) kelime ve rakamlarının yazılmasına,
d) 8.bendindeki (maktu) kelimesinin çıkartılmasına,
SONUÇ : Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davacı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.350,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 08.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg