AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5HD E. 2015/15927-K. 2016/4689

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/15927
K. 2016/4689
T. 9.3.2016
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgede Bulunan ve Benzer Özelikler Gösteren Taşınmaz İle İlgili Olarak Görülen Davada Söz Konusu Taşınmaz İçin Belirlenen Bedellerin Kesinleştiği - Aradan Geçen Zaman da Gözetilerek Anılan Dosyalarda Kesinleşen m² Birim Fiyatından Ayrılma Nedenleri Yönünden Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verileceği )
• EMSAL TAŞINMAZ BEDELLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgede Bulunan ve Benzer Özelikler Gösteren Taşınmaz İle İlgili Olarak Görülen Davada Söz Konusu Taşınmaz İçin Belirlenen Bedellerin Kesinleştiği/Aradan Geçen Zaman da Gözetilerek Anılan Dosyalarda Kesinleşen m² Birim Fiyatından Ayrılma Nedenleri Yönünden Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınacağı )
• YAPI SINIFLARININ BELİRTİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Yapıların Acele El Koyma Dosyasındaki Bilirkişi Raporunda Ayrıntılı Olarak Belirtilen Niteliklerine Göre Yapı Sınıflarının 3B Olması Gerektiği/Hükme Esas Alınan Raporda Yapı Niteliğine Dair Herhangi Bir Değerlendirme Olmadan Yapı Sınıfının 3A Olarak Belirlenemeyeceği )
• YAPI BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Yapılara Resmi Birim Fiyatları Alınıp Yıpranma Payı da Düşülerek Belirlenecek Bedellerle Yetinileceği/Bilimsel Olmayan Yöntemle Yapı Bedellerine Ayrı Ayrı Objektif Değer Artışı Uygulanamayacağı )
2942/m. 10
ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Dava konusu taşınmaza yakın bölgede bulunan ve benzer özelikler gösteren taşınmaz ile ilgili olarak görülen davada söz konusu taşınmaz için belirlenen bedeller kesinleşmiştir.
Aradan geçen zaman da gözetilerek anılan dosyalarda kesinleşen m² birim fiyatından ayrılma nedenleri yönünden bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak karar verilmesi gerekir.
Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıların Acele el koyma dosyasındaki bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirtilen niteliklerine göre yapı sınıfları 3B olması gerekirken, hükme esas alınan raporda yapı niteliğine dair herhangi bir değerlendirme olmadan yapı sınıfının 3A olarak belirlenmesi sonucu eksik bedele hükmedilmesi isabetsizdir.
Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapılara resmi birim fiyatları alınıp yıpranma payı da düşülerek belirlenecek bedellerle yetinilmesi gerekir. Bilimsel olmayan yöntemle yapı bedellerine ayrı ayrı objektif değer artışı uygulanması doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki dava konusu taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, üzerindeki yapılara resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi de yöntem itibariyle doğrudur.
Ancak;
1) Dava konusu taşınmaza yakın bölgede bulunan ve benzer özelikler gösteren 44 ada 18 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2010/640 esas sayılı dosya üzerinden görülen davada söz konusu taşınmaza Ekim-2010 değerlendirme tarihi itibariyle 2.100,00-TL/m² 44 ada 22 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Silivri 2 Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2010/477 esas sayılı dosya üzerinden görülen davada söz konusu taşınmaza da Ağustos 2010 değerlendirme tarihi itibariyle 2400 TL/m² birim fiyatı takdir olunmuş ve bu rakamlar üzerinden verilen kararlar Dairemizce onanarak kesinleşmiştir.
Bu itibarla; iş bu davada dava tarihinin Şubat 2012 olduğu gözetilerek, aradan geçen zamanda gözetilerek anılan dosyalarda kesinleşen m² birim fiyatından ayrılma nedenleri yönünden bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması,
2-Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıların Acele el koyma dosyasındaki bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirtilen niteliklerine göre yapı sınıfları 3B olması gerekirken, hükme esas alınan raporda yapı niteliğine dair herhangi bir değerlendirme olmadan yapı sınıfının 3A olarak belirlenmesi sonucu eksik bedele hükmedilmesi,
3-Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapılara resmi birim fiyatları alınıp yıpranma payı da düşülerek belirlenecek bedellerle yetinilmesi gerekirken bilimsel olmayan yöntemle yapı bedellerine ayrı ayrı objektif değer artışı uygulanması,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 09.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg