AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y6HD E. 2015/8859-K. 2016/649

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/8859
K. 2016/649
T. 8.2.2016
• KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (AAÜT Md. 9 Gereğince Kira Tespiti Davalarında Tespit Olunan Kira Bedeli Farkının Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Tarifenin Üçüncü Kısmı Gereğince Hesaplanacak Miktarın Tamamının Vekalet Ücreti Olarak Hükmolunacağı/Dava Kısmen Kabul Edildiğine Göre Hükmedilen Aylık Brüt Kira İle Son Dönem Ödenen Brüt Kira Farkının Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
• VEKALET ÜCRETİ (Kira Bedelinin Tespiti/Kira Tespiti Davalarında Tespit Olunan Kira Bedeli Farkının Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Tarifenin Üçüncü Kısmı Gereğince Hesaplanacak Miktarın Tamamının Vekalet Ücreti Olarak Hükmolunacağı/Dava Kısmen Kabul Edildiğine Göre AAÜT. Md.9 Gereğince Hükmedilen Aylık Brüt Kira İle Son Dönem Ödenen Brüt Kira Farkının Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği)
AAÜT./m.9
ÖZET : Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. AAÜT. Md. 9'da "kira tespiti davalarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı vekâlet ücreti olarak hükmolunur" düzenlemesi mevcuttur. Mahkemece, dava kısmen kabul edildiğine göre AAÜT.Md. 9 gereğince, hükmedilen aylık brüt kira ile son dönem ödenen brüt kira farkının bir yıllık tutarı üzerinden davacı yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken davacı yararına eksik vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüyle 01.01.2013 tarihinden itibaren aylık kiranın brüt 14.875,00 TL olarak tespitine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Dosya kapsamına toplanan delillere hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı vekilinin kira bedelinin tespitine dair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalı vekilinin katılma yoluyla temyiz dilekçesi ile ileri sürdüğü vekâlet ücretine yönelik temyiz itirazına gelince;
Davacının temyiz dilekçesi davalı vekiline 25.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, katılma yoluyla temyiz dilekçesi ise HUMK'nun 433. maddesinde öngörülen on günlük katılma yoluyla temyiz süresi geçtikten sonra 08.07.2015 tarihinde verilmiş olduğundan, 6100 Sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK'nun 432/4.maddesi ve 1.6.1990 gün 1989/3, 1990/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince davalı vekilinin vekâlet ücretine yönelik temyiz isteminin REDDİNE,
3-) Davacılar vekilinin temyiz istemi yönünden;
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9.maddesinde "kira tespiti davalarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı vekâlet ücreti olarak hükmolunur" düzenlemesi mevcuttur. Mahkemece yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuna göre, davaya konu kiralanan için aylık kira bedelinin 01.01.2013 tarihinden itibaren brüt 14.875,00 TL olarak tespitine karar verilmiş, davacı yararına 750,00 TL vekâlet ücreti takdir edilmiştir. Davacı dava dilekçesinde brüt 11.250,00 TL olarak ödenen aylık kira bedelinin 22.500,00 TL olarak tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece bilirkişi tarafından tespit edilen brüt 17.500,00 kira bedelinden oranında hak ve nesafet indirimi yapılmak suretiyle aylık kira bedelinin brüt 14.875,00 TL olarak tespitine karar verilmiştir. Dava kısmen kabul edildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9.maddesi gereğince, hükmedilen aylık brüt kira ile son dönem ödenen brüt kira farkının bir yıllık tutarı üzerinden davacı yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde davacı yararına eksik vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg