AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y7HD E. 2014/17203 K. 2015/12358

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/17203
K. 2015/12358
T. 17.6.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2-) Davacı, iş akdinin davalı tarafından haksız fesih edildiğini ileri sürerek bazı işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.
Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Taraflar arasında iş aktinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususunda uyuzmazlık bulunmaktadır. Davacı iş aktinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece .. ve yetkilisinin imzalarının bulunduğu davacıya dair görevini suistimal ettiğine dair 28/08/2008 - 30/10/2008 ve 17/11/2008 tarihlerinde tutulan tutanakların bulunduğu, kendisine uyarı cezası verildiği, uyarıya rağmen disiplinsiz davranışların tekrarlandığı ve bir kez daha tutanak tutulup uyarıldığı, ancak 3. kez verilen görevin yapılmamasından dolayı yine tutanak tutulduğundan İş Kanununun 25/h maddesi gereğince iş akdinin haklı sebeple feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Her ne kadar mahkemece davacının uyarılara rağmen yapmakla vazifeli olduğu görevleri yapmadığı gerekçesi ile feshin haklı olduğu değerlendirilmiş ise de gerek davacı hakkında tutulan tutanak ve ihtarname gerekse tanık beyanları somut olaylara dayanmayıp genel nitelikte ifadeler içermektedir. Bu şekilde somut olaya dayanmayan ve somut olarakta ispatlanamayan feshin haklı nedene dayandığını kabul etmek olanaksızdır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.
3-) Taraflar davacının yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda tanık beyanları doğrultusunda davacının yıllık izinlerini kullandığı gerekçesi ile yıllık izin alacağının bulunmadığı değerlendirilmiştir. İspat yükü kendisine ait olan davalı işveren yıllık izinlerin kullanıldığına dair belge sunmamıştır. Bu sebeple yıllık izin alacağının kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.
O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, 17/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg