AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y8HD E. 2014/24810- K. 2016/4197

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/24810
K. 2016/4197
T. 9.3.2016
• TAPU İPTALİ VE TESCİL (Dava Görevli Aile Mahkemesinde Açıldığı Halde Uyuşmazlığın Hatalı Nitelendirilmesi Sonucunda Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu)
• MAL REJİMİNİN TASFİYESİ (Açılan Tapu İptal Tescil Davasının Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Kişisel Nitelikteki Alacak Hakkına Dayandığı - Uyuşmazlığın Hatalı Nitelendirilmesi Sonucunda Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu)
• GÖREV (Aile Hukukundan Kaynaklanan Bütün Davalara Aile Mahkemesinde Bakılacağı - Dava Görevli Aile Mahkemesinde Açıldığı Halde Uyuşmazlığın Hatalı Nitelendirilmesi Sonucunda Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
• DAVANIN NİTELENDİRİLMESİ (Davanın Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Kişisel Nitelikteki Alacak Hakkına Dayandığı/Aile Hukukundan Kaynaklanan Bütün Davalara Aile Mahkemesinde Bakılacağı/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
4721/m.118,395
ÖZET : Açılan tapu iptal tescil davası mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan kişisel nitelikteki alacak hakkına dayanmakta olup, yasal dayanağı TMK'nun ikinci kitabıdır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere Aile Hukuku'ndan (TMK.nun m.118-395) kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesinde bakılacağı hükme bağlamıştır. Görev, kamu düzenine dair olup mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Dava görevli Aile Mahkemesi'nde açıldığı halde, uyuşmazlığın hatalı nitelendirilmesi sonucunda görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
DAVA : ... ile ... aralarındaki tapu iptali ve tescil davasında mahkemenin görevsizliğine dair İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesi 2012/865(E), 25/02/2014 tarih ve 2014/106(K) sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, tasfiyeye konu 13 numaralı bağımsız bölümün bedelinin tamamına yakın kısmının davacı tarafından ailesinden kalan taşınmazın satışı ile elde edilen para ile ödendiğini, kalan kısım için davalı tarafından bankadan kredi çekildiğini açıklayarak taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının talebinin tapu iptali tescil olup, Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri gözetilerek çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Açılan tapu iptal tescil davası mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan kişisel nitelikteki alacak hakkına dayanmakta olup, yasal dayanağı TMK'nun ikinci kitabıdır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere Aile Hukuku'ndan (TMK.nun m.118-395) kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesinde bakılacağı hükme bağlamıştır. Görev, kamu düzenine dair olup mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Dava görevli Aile Mahkemesi'nde açıldığı halde, uyuşmazlığın hatalı nitelendirilmesi sonucunda görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının bu sebeple kabulüyle hükmün 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg