AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9HD E. 2014/26832-K. 2016/2349

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/26832
K. 2016/2349
T. 2.2.2016
• İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI SEBEP BİLDİRİLMEDEN FESİH (Davalı İşverence Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen ve Resmi Belge Niteliğini Haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde Çıkış Sebebinin "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi" Olarak Bildirildiği/Davalı İşverenin Resmi Kuruma Bildirdiği Fesih Sebebi İle Yargılama Safahatındaki Savunması Çelişkili Olduğundan Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiği - İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)
• İHBAR TAZMİNATI (Davalı İşverence Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen ve Resmi Belge Niteliğini Haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde Çıkış Sebebinin “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi “ Olarak Bildirildiği/Davalı İşverenin Resmi Kuruma Bildirdiği Fesih Sebebi İle Yargılama Safahatındaki Savunması Çelişkili Olduğundan Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiği - İhbar Tazminatı Talebinin Kabul Edileceği)
• İŞ AKTİNİN FESHİ (Davalı İşverence Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen ve Resmi Belge Niteliğini Haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde Çıkış Sebebinin “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi “ Olarak Bildirildiği/Davalı İşverenin Resmi Kuruma Bildirdiği Fesih Sebebi İle Yargılama Safahatındaki Savunması Çelişkili Olduğundan Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiği - İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)
4857/m.17
ÖZET : Davalı işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ve resmi belge niteliğini haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde, çıkış sebebi “04” kodu ile yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi “ olarak bildirilmiştir. Davalı işverenin resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili olduğundan, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.İş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırıldığının ve bunun sonucunda davacının ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme yapılarak bu isteğin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'nin asıl işveren diğer davalı ...'nin alt işveren olduğu işyerinde, 01.05.2008 tarihinden işten çıkarılış tarihi olan 05.09.2011 tarihine kadar kesintisiz olarak depo sorumlusu olarak çalıştığını, iş akdinin 05.09.2011 tarihinde feshedildiğini, aynı gün davalı alt işveren tarafından ücret alacağı ve kıdem tazminatının hesaplandığını ve ödemelerin vadelere bölündüğünü ancak hesaplama içinde ihbar tazminatının belirtilmediğini, davalı işverenin sadece ilk iki taksiti ödediğini geriye kalan taksitlerin bir buçuk sene geçmesine rağmen ödenmediğini iddia ederek ödenen ilk iki taksit ücret alacağının mahsubu ile bakiye ücret alacağı, kıdem tazminatı alacağı ile ihbar tazminatı alacağının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B-) Davalılar Cevabının Özeti:
Davalılar vekili cevap dilekçesinde, davacının 01.05.2008 tarihinde işe başladığını, 05.09.2011 tarihinde iş sözleşmesinin davacının istemi üzerine anlaşmalı olarak feshedildiğini, 2008 yılından itibaren yaşanan ekonomik kriz sebebiyle müvekkil şirketlerin zor duruma düştüğünü ve bazı işçilerin de iş akitlerine son verme istemi üzerine protokollerin yapıldığını, davacının da bu yönde istemi olduğunu bu sebeple ihbar tazminatı istediğinin reddi gerektiğini, davacının çalıştığı süre boyunca ...'de çalıştığını durumunun mühhasıran asıl işverenin işyerinde çalışma koşuluna uymadığını, öncelikle müvekkil şirket bünyesindeki çalışma tarihlerinin kesin olarak saptanmasını, nihayetinde davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak kıdem tazminatı ile ücret alacağı talebinin kabulüne, ihbar tazminatı talebinin ise reddine karar verilmiştir.
D-) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E-) Gerekçe:
1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-)Davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, davacı iş sözleşmesinin haksız olarak işverence feshedildiğini ileri sürmüştür. Davalı ise, iş sözleşmesinin davacının istemi üzerine anlaşmalı olarak, dosya kapsamına sunulan 05.09.2011 tarihli protokol hükümleri çerçevesinde feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece iş sözleşmesinin ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından haklı sebeple feshedildiği gerekçesiyle, ihbar tazminatının reddine karar verilmiştir.
Davalı işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ve resmi belge niteliğini haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde, çıkış sebebi “04” kodu ile yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi “ olarak bildirilmiştir. Davalı işverenin resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili olduğundan, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.
Ayrıca, Dairemiz temyiz incelemesinden geçen emsal nitelikteki dava dosyasında da, aynı işyerinde aynı tarihlerde imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde iş sözleşmesinin feshi söz konusu olup, bu dava dosyasında mahkemece, iş sözleşmesinin işverence feshedildiği ve davacının ihbar tazminatına hak kazandığı kabul edilmiş ve bu karar Dairemizce onanarak kesinleşmiştir.
Bu nedenlerle, iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırıldığının ve bunun sonucunda davacının ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme yapılarak bu isteğin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 02.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg