AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9HD E. 2015/34862-K. 2016/3135

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/34862
K. 2016/3135
T. 18.2.2016
• ALACAK (Bozma İlamında Davalılardan Biri Yönünden Yerel Mahkemenin Görevli Olmadığı Belirtilmiş ve Bozma Nedenine Göre Sair Temyiz İtirazlarının Bu Aşamada İncelenmediğinin İfade Edildiği/Diğer Davalılar Yönünden Verilen Kararın Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşmediği - Bu Davalılar Yönünden Bozmadan Önce Verilen Kararın Kesinleştiği Gerekçe Yapılarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektireceği)
• BOZMA İLAMINDA DAVALILARDAN BİRİ YÖNÜNDEN MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ (Sair Temyiz İtirazlarının İncelenmemesi - Diğer Davalılar Yönünden Verilen Kararın Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşmediği/Mahkemece Bozma Sonrası Verilecek Kararda Diğer Davalılar Hakkında Açılan Dava Yönünden Dosyadaki Bilgi ve Belgeler Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Olumlu Ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulması Gerektiği)
• BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAN YARGILAMA (Alacak- Bozma İlamında Davalılardan Biri Yönünden Yerel Mahkemenin Görevli Olmadığı Belirtilmiş ve Bozma Nedenine Göre Sair Temyiz İtirazlarının Bu Aşamada İncelenmediğinin İfade Edildiği/Diğer Davalılar Yönünden Verilen Kararın Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşmediğinden Bu Davalılar Yönünden Bozmadan Önce Verilen Kararın Kesinleştiği Gerekçe Yapılarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
6100/m.373
ÖZET : Davacı vekili, çeşitli mal ve hizmet alımlarının fiilen yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilip mevcut veya hayali firmalardan naylon veya yanıltıcı nitelikte faturalar kullanmak suretiyle ödeme yapılmışcasına paraların zimmete geçirildiğinin tespit edildiğini, sahte faturalardan dolayı vergi, Katma Değer Vergisi ve kaçakçılık cezası, gecikme faizi tahakkuk ettirildiğini ileri sürerek, kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece tesis edilen karar bozulmuş, bozma ilamında özetle, davacı Şirketin genel müdürü ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan davalı bakımıdnan, uyuşmazlığın hizmet aktinden ya da İş Kanunun'dan kaynaklanmadığı, davalı hakkında açılan davanın ticari dava olduğu ve dolayısı ile Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden bahisle sair temyiz itirazları incelenmeksizin bozulmuştur. Dolayısı ile yerel mahkemenin bozma sonrası verdiği kararın gerekçesinde belirtilenin aksine, şirket yetkilisi davalı dışındaki davalılar yönünden verilen karar bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş değildir.Mahkemece bozma sonrası verilecek kararda diğer davalılar hakkında açılan dava yönünden dosyadaki bilgi ve belgeler bir değerlendirmeye tabi tutularak olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, bu davalılar yönünden bozmadan önce verilen kararın kesinleştiği gerekçe yapılarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Davacı şirket, 5.570,864 TL.nin faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalıların ...'de görev yaptıkları dönemde 1994-1995 yıllarında çeşitli mal ve hizmet alımlarının fiilen yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilip mevcut veya hayali firmalardan naylon veya yanıltıcı nitelikte faturalar kullanmak suretiyle ödeme yapılmışcasına paraların zimmete geçirildiğinin tespit edildiğini, sahte faturalardan dolayı ...'ne vergi, Katma Değer Vergisi ve kaçakçılık cezası, gecikme faizi tahakkuk ettirildiğini ileri sürerek, kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin temyizi üzerine yerel mahkemenin bu kararı, Dairemizin 02.12.2013 tarih ve ... Esas ve ... Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bozma ilamında özetle; davalılardan ...'in olay tarihinde, davacı Şirketin genel müdürü ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, uyuşmazlığın hizmet aktinden ya da İş Kanunun'dan kaynaklanmadığı, davalı ... hakkında açılan davanın ticari dava olduğu ve dolayısı ile Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden bahisle sair temyiz itirazları incelenmeksizin bozulmuştur.
Yerel mahkemece, bozma ilamına uyularak yargılamaya devam olunmuş; davalılardan ... hakkında açılan dava tefrik edilmiş, diğer davalılar hakkında verilen kararın ise bozma dışı kalarak kesinleştiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Bozma sonrası verilen karar da süresinde davacı vekillince temyiz edilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10/10/2012 tarihli kararında özetle, bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda verilecek kararlarda, bozma konusu yapılmasa da her bir taleple ilgili olarak yeniden ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir.
Mahkemece, bozmadan sonra verilecek kararda bozma kapsamı dışında kalsın ya da kalmasın her bir taleple ilgili olarak yeniden olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmalıdır.
Somut olayda, yukarda yargılama süreci kısmında da belirtildiği üzere, bozmadan önce mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Bozma ilamında özetle, davalılardan ...'in olay tarihinde davacı Şirketin genel müdürü ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, uyuşmazlığın hizmet aktinden ya da İş Kanunun'dan kaynaklanmadığı, davalı ... hakkında açılan davanın ticari dava olduğu ve dolayısı ile Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden bahisle sair temyiz itirazları incelenmeksizin bozulmuştur.
Görüldüğü üzere, bozma ilamında davalılardan biri yönünden yerel mahkemenin görevli olmadığı belirtilmiş ve bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmediği ifade edilmiştir. Dolayısı ile yerel mahkemenin bozma sonrası verdiği kararın gerekçesinde belirtilenin aksine, davalı ... dışındaki davalılar yönünden verilen karar bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş değildir.
Tüm bu nedenlerle, mahkemece bozma sonrası verilecek kararda davalılar ..., ... ve ... hakkında açılan dava yönünden dosyadaki bilgi ve belgeler bir değerlendirmeye tabi tutularak olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı gerekçelerle bu davalılar yönünden bozmadan önce verilen kararın kesinleştiği gerekçe yapılarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 18.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg