AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9HD E. 2016/818-K. 2016/3129

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/818
K. 2016/3129
T. 18.2.2016
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE AİDE (Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Davacının Hiç Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği Belirtilmişse de Davacının Hizmet Döküm Cetvelinden 31.07.2014 Tarihinde İşten Çıkarıldıktan Sonra 13.09.2014 Tarihinde İşe Başlatıldığı Anlaşılmakla 31.07.2014-13.09.2014 Tarihleri Arasındaki Boşta Geçen Süre Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
• İŞE İADE KARARINDAN SONRA İŞÇİNİN DERHAL İŞE BAŞLATILMAMASI (Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Davacının Hiç Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği Belirtilmişse de Davacının Hizmet Döküm Cetvelinden 31.07.2014 Tarihinde İşten Çıkarıldıktan Sonra 13.09.2014 Tarihinde İşe Başlatıldığı Anlaşılmakla 31.07.2014-13.09.2014 Tarihleri Arasındaki Boşta Geçen Süre Ücretine Hükmedileceği)
• BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ (İşe İade - Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Davacının Hiç Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği Belirtilmişse de Davacının Hizmet Döküm Cetvelinden 31.07.2014 Tarihinde İşten Çıkarıldıktan Sonra 13.09.2014 Tarihinde İşe Başlatıldığı Anlaşılmakla 31.07.2014-13.09.2014 Tarihleri Arasındaki Boşta Geçen Süre Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
4857/m.20/3
ÖZET : Dava, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davacının yargılama sırasında işe başlatılıp başlatılmadığı araştırılarak işe başlatılmamışsa şimdiki gibi, işe başlatılmışsa, işe iade ve işe başlatmama tazminatı konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, fesih ile başlatılan süre arasında 4 aydan az süre ise bu süre kadar, 4 aydan fazla ise en çok 4 aya kadar boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi konusunda karar bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiği belirtilmişse de, davacının hizmet döküm cetvelinden 31.07.2014 tarihinde işten çıkarıldıktan sonra 13.09.2014 tarihinde işe başlatıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre 31.07.2014-13.09.2014 tarihleri arasındaki boşta geçen süre ücretine hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, dava hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalı işyerinde Sayaç okuma elemanı olarak davalının gerçek işverenliğinde çalıştığını, diğer davalı şirket ile ... arasındaki hukuki ilişkinin muvazaalı olduğunu ... İş mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı kararı ile tespit edildiğini ve haksız olarak sendikal sebeple işten çıkarıldığını beyan ederek feshin geçersizliğinin tespitine, müvekkilinin işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının 8 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacının müvekkili şirketin çalışanı olmadığını, diğer davalı ile aralarındaki hukuki ilişkinin muvazaalı bir hukuki ilişki değil geçerli bir asıl-alt işveren ilişkisi dahi olmadığını ve ihale makamı olarak kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemenin 17.04.2014 Gün, ... Esas, ... Karar sayılı kararı Dairemizin 04.12.2014 Gün, ... Esas, ...Karar sayılı kararıyla “mahkemece davacının yargılama sırasında işe başlatılıp başlatılmadığı araştırılarak işe başlatılmamışsa şimdiki gibi, işe başlatılmışsa, işe iade ve işe başlatmama tazminatı konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, fesih ile başlatılan süre arasında 4 aydan az süre ise bu süre kadar, 4 aydan fazla ise en çok 4 aya kadar boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi konusunda kararın bozulması gerekmiştir.” Gerekçesiyle bozulmuş. Mahkemece bozmaya uyulmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının hiç ara vermeden ...'de çalışmaya devam ettiği belirtilmişse de, davacının hizmet döküm cetvelinden 31.07.2014 tarihinde işten çıkarıldıktan sonra 13.09.2014 tarihinde adı geçen ....'de işe başlatıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre 31.07.2014-13.09.2014 tarihleri arasındaki boşta geçen süre ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.
Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 Sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davacı yargılama sırasında 13.09.2013 tarihinde işe başlatıldığından işe iade ve işe başlatmama tazminat talepleri konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
3.Davacının iş sözleşmesinin feshedildiği 31.07.2013 tarihi ile işe başlatıldığı 13.09.2013 tarihleri arasındaki ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 251.35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak oybirliği ile, 18.02.2016 günü karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg