AVŞAR HUKUK BÜROSU

2451 SAYILI KANUN

KANUN NO: 2477

23.04.1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 23 Haziran 1981

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 25 Haziran 1981 - Sayı: 17381

5.t.Düstur, c.20 - s.

MADDE 1 - Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin 2451 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile yargı organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idarelerin kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 2 - Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.
b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece),
c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci derece)
d) Genel sekreter,
e) Müşavir (1 nci derece),
f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri),
g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece).
MADDE 3 - 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro ve görevlere Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve ilgili bakanlar 3 ve 4 üncü derecelerdeki görevlere ilişkin atama yetkilerini ilgili mercilere devredebilirler.
MADDE 4 - 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
MADDE 5 - Bu Kanunun;
a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri müşterek kararla;
b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece dahil) olanlardan Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile;
Yapılabilir.
MADDE 6 - Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.
MADDE 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
 

SORU CEVAP

captchaImg