AVŞAR HUKUK BÜROSU

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2992
ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 29 Mart 1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 7 Nisan 1984 - Sayı: 18365
5.t. Düstur, c.23 - s.
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
GÖREV
MADDE 2 - Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kanunlarla kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adelet kurumlarını planlamak, kurmak ve idarî görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanlığına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
e) Adlî sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,
j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
TEŞKİLAT
MADDE 3 - (Değişik: 6572 - 2.12.2014 / m.33) Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 


İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
MERKEZ TEŞKİLATI
MADDE 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı Ek-I sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI
BAKAN
MADDE 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
MÜSTEŞAR
MADDE 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana Karşı sorumludur.
MÜSTEŞAR YARDIMCILARI
MADDE 7 - Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ
ANA HİZMET BİRİMLERİ
MADDE 8 - Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
d) Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.
f) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.1) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
g) (Değişik: 4674 - 15.5.2001 / m.1) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 9 - Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
c) Hakîm tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,
e) Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak,
f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezaî işlemlerle ilgili işlemleri yürütmek,
h) Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
j) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak. (*)
_____
(*) 1. 18.5.1994 tarih ve KHK/528 sayılı K.H.K.nin 2. maddesi ile 2992 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) ve (i) bentleri ile 10 uncu maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve 9 uncu maddesinin mevcut (j), (k) ve (l) bent harfleri sırasıyla (h), (i) ve (j) olarak, 10 uncu maddesinin (b), (c), (d), (g), (h), (i) ve (j) bent harfleri ise sırasıyla (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olarak değiştirilmiştir.
2. Önce 18.8.1993 tarih ve KHK/520 sayılı KHK ile yapılan bu değişiklikler Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 gün ve E. 1993/55 - K.1993/34 sayılı kararıyla iptal edilmiş, aynı konuda 18.5.1994 tarih ve KHK/528 sayılı KHK ile yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 gün ve E.1994/54 - K.1994/49 sayılı kararıyla iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenmiştir.
_____
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 10 - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlık aracılığı ile yabancı ülkelerle yapılması gereken özel hukukla ilgili tebligat ve istinabe işlerini yürütmek,
b) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek,
c) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek,
d) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek,
e) Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsili ile ilgili sözleşmelere ait işlemleri yerine getirmek,
f) Özel hukuk alanındaki milletlerarası sözleşmelerle ilgili işlemleri yapmak,
g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
h) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
i) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
j) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, (*)
_____
(*) 1. 18.5.1994 tarih ve KHK/528 sayılı K.H.K.nin 2. maddesi ile 2992 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) ve (i) bentleri ile 10 uncu maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve 9 uncu maddesinin mevcut (j), (k) ve (l) bent harfleri sırasıyla (h), (i) ve (j) olarak, 10 uncu maddesinin (b), (c), (d), (g), (h), (i) ve (j) bent harfleri ise sırasıyla (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olarak değiştirilmiştir.
2. Önce 18.8.1993 tarih ve KHK/520 sayılı KHK ile yapılan bu değişiklikler Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 gün ve E. 1993/55 - K.1993/34 sayılı kararıyla iptal edilmiş, aynı konuda 18.5.1994 tarih ve KHK/528 sayılı KHK ile yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 gün ve E.1994/54 - K.1994/49 sayılı kararıyla iptal edilmekle, iptalden önceki metin Kanuna tekrar işlenmiştir.
_____
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (*)
_____
(*) 2992 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen kenar başlığı, 15.5.2001 tarih ve 4674 sayılı kanunun 2. maddesi yeniden düzenlenmiştir.
_____
MADDE 11 - (Yeniden Düzenlenen cümle: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.
b) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak.
c) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak.
d) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahade merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.
e) Çocuk suçluluğu konusunda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,
f) Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek,
g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlarından korunması filmlerin küçükler yönünden kontrolu, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
h) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,
i) Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlerini yürütmek,
j) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,
k) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
l) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzünlemek,
m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
n) (Ek: 4674 - 15.5.2001 / m.2) Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek.
o) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (*) 
_____
(*) 11. maddenin mevcut (n) bendi, 15.5.2001 tarih ve 4674 sayılı kanunun 2. maddesi hükmü gereğince (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
_____
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 12 - Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Adlî sicili tutmak,
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
c) Adlî sicil ve adlî istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,
d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 13 - Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Adlî konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak,
Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek,
c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,
d) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
e) Kendi görev alanına giren konularda idarî yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,
f) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 13/A.- (Yeniden Düzenlenen madde ve başlığı: 4674 - 15.5.2001 / m.3) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek.
b) Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak.
c) Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak.
d) Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek.
f) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek.
g) (...) (Madde 13/A'nın birinci fıkrasının (g) bendi, 650 sayılı KHK'nin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  


h) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili işlemleri yapmak.
i) İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek.
j) Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek.
k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
(Ek fıkra: KHK/650 - 8.8.2011 / m.1) Aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulur. İnsan Hakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşlerini istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek.
b) İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, dostane çözüm kuruluna katılmak ve görüş bildirmek.
c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarının infazı ile ilgili gereken önlemleri almak, ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarını ilgili mercilere iletmek ve ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek.
d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararların ve diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek, arşivlemek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak.
e) İnsan hakları konusunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Madde 13/B.- (Değişik: 4674 - 15.5.2001 / m.4) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri, 244 sayılı Kanun ile 1173 sayılı Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Dışişleri Bakanlığı ve/veya Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, uyum için gerekli olan konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.
c) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
d) Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen konular hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde toplantılara katılmak.
e) Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumun veya Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde temsilci göndermek ve bu konulardaki uluslararası sözleşmeler hakkında görüş bildirmek.
f) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşma ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek; yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak; bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirmek veya çevirtmek, derlemek, arşivlemek; bunları ve yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer kuruluşlara iletmek.
g) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile ilgili işlemleri yapmak.
h) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
MADDE 14 - (Değişik: 3057 - 16.10.1984) Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) (...) (Madde 14 ün (b) bendi, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
d) (Ek: KHK/293 - 17.9.1987) Bakanlık Müşavirleri.
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MADDE 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.
a) Adlî ve idarî yargı hakîm ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük yönetmelik ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hakîm ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini hal ve faaliyetlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,
b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen işlerde, denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak,
c) (Değişik: 4301 - 6.8.1997) Cumhuriyet Başsavcılıkları ile adli ve idari mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve iflas müdürlüklerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, kapalı ve açık cezaevleri ile tutukevleri ve çocuk ıslahevlerini, işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, icra tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası, emanet, tereke, izale-i şuyu satışı, ayniyat ve levazım memurluklarını, posta, telgraf ve telefon daire mutemetliklerini, taşra teşkilatının yemekhane ve misafirhanelerini, Bakanlıkça kurulup işletilen depo ve garajları, Bakanlığı ilgilendiren tüm gelir ve harcamaları, Bakan tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı diğer üniteleri denetlemek ve işlemlerini incelemek,
d) Adlî Tıp Kurumu buna bağlı kuruluşlar, adlî tabiblikler ile Türkiye Barolar Birliği, barolar, Türkiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak,
e) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanuni ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,
f) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
MADDE 16 - (...) (Madde 16, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)  


MÜŞAVİRLER
MADDE 16/A - (Ek: 3057 - 16.10.1984) (Değişik: 3825 - 25.6.1992) Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta (Değişik ibare: 6524 - 15.2.2014 / m.4) “yirmi beş” Bakanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana karşı sorumludurlar.
Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden (Değişik ibare: 6524 - 15.2.2014 / m.4) “yirmisine” 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hakimlerle savcılar atanabilir. (*)
Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğretim üyeleri ile Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere sahip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre atanır.
(Ek 5. fıkra: 4674 - 15.5.2001 / m.5) Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine müşterek kararla atama yapılır.
Bakanlıkta;
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar.
(...) Bakanlık Müşavirliklerine Bakan onayı ile atama yapılır. (**)
_____
(*) Anayasa Mahkemesinin, 12 Ekim 1995 tarih ve 22431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 27.4.1993 gün ve E.1992/37 - K.1993/18 sayılı kararı ile) 2802 sayılı Yasa'nın iptal edilen kuralları, 2992 sayılı Yasa'nın 3825 sayılı Yasa ile değişik 16/A maddesinin üçüncü fıkrasının, Adalet Bakanlığı Müsteşarı için uygulanmasına olanak bırakmadığından 2949 sayılı Yasa'nın 29. maddesi gereğince, bu hususla sınırlı olarak yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptaline karar verilmiştir.
(**) Anayasa Mahkemesinin, 12 Ekim 1995 tarih ve 22431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 27.4.1993 gün ve E.1992/37 - K.1993/18 sayılı kararı ile (...) içerisindeki "Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile.... atama yapılır" ibaresi yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
____
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
MADDE 17 - (Değişik: 3825 - 25.6.1992) Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı,
d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,
f) (Ek: 4674 - 15.5.2001 / m.6) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
g) Savunma Sekreterliği, (*)
h) Özel Kalem Müdürlüğü. (*)
_____
(*) 2992 sayılı Kanunun 17. maddesine 15.5.2001 tarih ve 4674 sayılı kanunun 6. maddesi hükmü gereğince (f) bendi eklenmiş ve izleyen bentler (g) ve (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
_____
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 18 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak.
b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,
c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,
f) Bakanlık aleyhine açılan idarî davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,
g) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak,
h) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek,
i) Gecikmesinde mahzur bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için kadro durumu müsait olan bir yargı çevresindeki hâkim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
j) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek,
k) Adlî ve idarî yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek,
l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
KOMTPROLÖRLÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 19 - (...) (Madde 19, 16 Ekim 1984 tarih ve 3057 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 20 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık (Ek ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.42) “merkez ve taşra” teşkilatı ile ilgili (Ek ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.42) “adaylık,” hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
c) (...) (Madde 20 nin (c) bendi, 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) (Değişik ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.42) “Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim” kurum ve tesisleriyle (...) (*) ilgili işleri yapmak,
_____
(*) Madde 20 nin (d) bendinde yer alan "adalet meslek okulları ile" ibaresi, 3.2.2006 tarih ve 26069 sayılı R.G.'de yayımlanan, 26.1.2006 tarih ve 5450 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
YAYIN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 20/A - (Ek: 3825 - 25.6.1992) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, mesleki yayınları takip etmek, toplamak, değerlendirmek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluşturmak,
b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen uluslararası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programları hazırlamak ve uygulamak,
c) Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve yayınlamak,
d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak ve yayınlatmak,
e) Hukukla ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslekî kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak,
f) Hâkim ve Savcıları mesleki yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak,
g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kuralları, örf ve adetleri toplattırıp yayınlatmak,
h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak,
ı) Yayın danışma kurulu oluşturmak,
j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane ve kitaplıklardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almak,
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 21 - (Değişik: 3057 - 16.10.1984) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) (...) (Madde 21 in (b) bendi, 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
c) Bakanlığın mali işler ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma (...) ve taşıma hizmetlerini yapmak, (*)
_____
(*) (...) içindeki "bakım, onarım" ibaresi 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
_____
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MADDE 22 - (Değişik: 3825 - 25.6.1992) Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (*)
_____
(*) 22 nci madde 16 Ekim 1984 tarih ve 3057 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 25 Haziran 1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
_____
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 22/A.- (Ek: 4674 - 15.5.2001 / m.7) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.
c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.
e) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.
f) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
g) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
h) Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak, tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.
i) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
MADDE 23 - Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
(Değişik başlık: 6572 - 2.12.2014 / m.34) “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşlar”
TAŞRA TEŞKİLATI
MADDE 25 - Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurt Dışı Teşkilatı
MADDE 25/A - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.35) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.
Yurt dışı teşkilatına atanan adalet müşavirlerinin bu görevde geçirdikleri süreler hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır ve ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınır. Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafından verilir.
Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.
Adalet Bakanlığı yurt dışı kadrolarına atanan hâkim ve savcılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
Adalet müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
BAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR
MADDE 26 - (4301 - 6.8.1997) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri işyurtları Kurumu ve Adli Tıp Kurumu Bakanlığa bağlı kuruluşlardır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
MADDE 27 - Bakanlığın merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 28 - Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
MADDE 29 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
MADDE 30 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
YETKİ DEVRİ
MADDE 31 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Anayasa ve kanunlarla Bakan ve Müsteşar tarafından münhasıran kullanılması öngörülen yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
KADROLAR
MADDE 32 - Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ait kadrolar hariç olmak üzere, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenir.
Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kardoları ile bu kadrolara ilişkin bütün hususlar özel kanununda düzenlenir.
ATAMA
MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 3825 - 25.6.1992) Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
KOMİSYON KURMA YETKİSİ
MADDE 34 - Bakanlık, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir.
Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur ücretleri ve huzur hakları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
(Değişik 2. Cümle: 4674 - 15.5.2001 / m.8) Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara ödenecek huzur hakkı fiilen görev yapılan her gün için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlara ödenecek huzur ücreti için bu gösterge rakamı (2000) olarak uygulanır.
Personel eğitim merkezleri:
MADDE 34/A- (Ek : 6545 - 18.6.2014 / m.43) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim merkezleri kurulur.
Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her çeşit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği yapar.
Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, strateji geliştirme, dış ilişkiler, proje ve enformasyon gibi hizmetleri; bir müdür ve iki müdür yardımcısının sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar şube müdürlüğü ve idari personel eliyle yürütülür.
Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak Adalet Bakanınca atanır.
Eğitim merkezleri şube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, bilgi işlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler arasından Bakanlıkça atama yapılır.
Eğitim merkezlerinde Eğitim Dairesi Başkanının talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış avukatlar ile uzman psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda konusunda uzman kişiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir. Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık tarafından verilir.
Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir.
Eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca belirlenir.
Eğitim merkezlerinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla Adalet Bakanının başkanlığında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ile Danıştay Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecekleri birer üye, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üyeden oluşan Eğitim Kurulu kurulur. Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Kurul yılda en az bir kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurula başkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.
Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıklarına ilişkin bölümü hariç, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem ve uygulama yapılır.
Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları ve maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 35 - (Değişik: 3057 - 16.10.1984) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin "Birinci Sınıfa ayrılmış" bölümlerine, "Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği" görev unvanları eklenmesine dair olup yerine işlenmiştir.
KONTROLÖRLER
MADDE 36 - (Değişik: 4301 - 6.8.1997) Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükte kontrolörler istihdam edilebilir. Bunlar hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak yarışma ve yeterlik sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla kontrolör olarak atanırlar. bu yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir nedene dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler Bakanlık onayı ile Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında başka bir göreve de atanabilirler.
Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli olup atamaları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler.
Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatındaki diğer bir kadroya atanabilirler.
Kontrolörlerin, mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 37 - 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi, 11 Haziran 1329 tarihli Hükkâm ve Memurini Adliye İntihap Nizamnamesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Adliye Hakkında Tahkikata Ait Nizamname ve 16 Kânunuevvel 1331 tarihli adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi ile 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 - (Ek: 3446 - 12.5.1988) Adalet Bakanlığı hesabına, hâkim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir.
Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığınca belirlenir. Burs vserilecek öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile bunların seçilmelerine dair esas ve usuller, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir. (...)(*)
_____(*)3446 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle eklenen Ek Madde 1’in üçüncü fıkrasının “Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar.” biçimindeki ikinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin 6.1.2010 tarih ve 27807 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.5.2010 günlü, E. 2008/8, K. 2010/71 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
_____
Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Mecburi hizmet süresi, hakimlik ve savcılık görevine başlama tarihinden itibaren hesap edilir.
Adalet Bakanlığı, yükseköğrenim öğrenci yurtları ile üniversite yurtlarında kalan burslu öğrencilerinin hakimlik ve savcılık görevlerine hazırlanmaları bakımından eğitimlerine, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle yapacağı protokol esasları dahilinde yardımcı olur.
EK MADDE 2 - (Ek: KHK/528 - 18.5.1994) (...) (Ek Madde 2, Anayasa Mahkemesinin, 8.7.1994 tarih ve E.1994/54 - K.1994/49 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)
EK MADDE 3 - (...) (Ek Madde 3, 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Kanunun 31/6. maddesi hükmü gereğince, 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 
EK MADDE 4.- (Ek: 4674 - 15.5.2001 / m.11) Adalet Bakanlığınca uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur.
Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Adalet Bakanlığınca; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4 - Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 25 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Adalet Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 7 - 17.06.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 02.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Adalet Bakanlığı Teşkilatı için bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 3057 - 16.10.1984) Bu kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 6572 - 2.12.2014 / m.36) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 50 nci maddesi kapsamında dış temsilciliklerde adalet müşaviri olarak görevli olanlardan, görev yaptıkları temsilcilikte ilgili mevzuatı uyarınca Adalet Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kurulduğu tarih itibarıyla görevde bulunanlar; bu teşkilatların kurulduğu tarihte görevli bulundukları temsilcilik için tahsis edilmiş olan adalet müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1.- (4674 - 15.5.2001) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümlerine eklenen kadrolar ile Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı dışında kalan personeli bu Kanunla kurulan Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadrosu kaldırılan Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı, kazanılmış hak aylık derecesi ile bulunduğu kadro derecesine eşit, durumuna uygun bir göreve atanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK - I SAYILI CETVEL
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
MüsteşarMüsteşar Yrd.Anahizmet Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
(Değişik: 3057 - 16.10.1984)
Yardımcı Birimler
(Değişik: Khk 3825- 25.6.1992)
MüsteşarMüsteşar Yrd.1. Ceza İşleri Başkanlığı1. Teftiş Kurulu Gn.Md.1. Personel Gn.Md.
 Müsteşar Yrd.2. Hukuk İşleri Gn.Md. Başkanlığı2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu2. Eğitim Dairesi Bşk.
 Müsteşar Yrd.3. Ceza ve Tevkifevleri Gn.Md.3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği3. Yayın İşleri Dairesi Bşk.
 Müsteşar Yrd.4. Adli Sicil ve İstatistik Gn.Md. Başkanlığı 4. İdari ve Mali İşler Dairesi
  5. Kanunlar Dairesi Başkanlığı 5. Teknik İşler Gn.Md.
  6. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (*) 6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (*)
  7. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (*) 7. Savunma Sekreterliği (*)
    8. Özel Kalem Müdürlüğü(*)
_____
(*) 15.5.2001 tarih ve 4674 sayılı kanunun 9. maddesi hükmü gereğince 2992 sayılı Kanuna ekli Bakanlık Merkez Teşkilatına ilişkin Ek-I Sayılı Cetvelin Anahizmet Birimleri Bölümünün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen (6) ncı sırası "Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" olarak yeniden düzenlenmiş, (7) nci sırasında yer alan "Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı" "Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, Yardımcı Birimler Bölümüne "6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" ilave edilmiş ve takip eden birimlerin numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
_____

SORU CEVAP

captchaImg