AVŞAR HUKUK BÜROSU

AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 221
AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 3 Ocak 1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ocak 1961 - Sayı: 10705
4.t. Düstur, c.1 - s.1459
MADDE 1 - 6830 sayılı İstimlâk Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kamulaştırma işlerine dayanmaksızın, kamulaştırma kanunlarının gözönünde tutduğu maksatlara fiilen tahsis edilmiş olan gayrimenkuller ilgili âmme hükmî şahsı veya müessesesi adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılır.
MADDE 2 - Gayrimenkulde âmme hizmetinin mahiyet ve gayesine uygun şekilde tesisler veya inşaat vücuda getirilmiş olması bu kanunun uygulanması bakımından fiilen tahsistir.
MADDE 3 - Birinci maddede yazılı gayrimenkuller tapuda kayıtlı ise, kayıt sahipleri veya mirasçıları ancak fiilî tahsis tarihindeki rayiç üzerinden gayrimenkul bedelini istiyebilirler. Tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkuller hakkında fiilî tahsis tarihinden itibaren on sene geçmemiş ise o tarihte zilyedlikle iktisap şartları tahakkuk eden zilyedleri veya mirasçıları birinci fıkra hükmünden faydalanabilirler.
Herhalde gayrimenkule müdahalenin men'i (...) (*) dâvası dinlenmez.
_____
(*) 1. Madde 3 ün 2. fıkrasında yer alan "...tazminat..." sözcüğü,Anayasa Mahkemesi'nin 21.2.2008 tarih ve 26794 sayılı R.G.'de yayımlanan, 17.1.2008 T., 2004/25 E. ve 2008/42 K. sayılı Kararı ile yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.
2. Madde 3 ün 2. fıkrasında yer alan "...tazminat..." sözcüğünün iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan fıkradaki "...ve..." sözcüğü de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince iptal edilmiştir.
_____
MADDE 4 - Gayrimenkulün bedelini dâva hakkı bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki sene sonra düşer.
MADDE 5 - Gayrimenkulün bedeline ilişkin uyuşmazlıklar bu kanunda yazılı esaslar dairesinde ve bu esaslara aykırı olmıyan umumi hükümler gereğince hallolunur.
MADDE 6 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve kesin karara bağlanmış dâvalar hakkında da bu kanun hükmü uygulanır. İlginin hakkı bu kanun gereğince bedele inhisar ettiği takdirde evvelce açılmış ayın ve tazminat davaları, mahkemece 3 üncü maddede yazılı esaslar dairesinde bedel dâvası olarak gürülüp hükme bağlanır.
MADDE 7 - Birinci madde uyarınca kamulaştırılmış sayılan gayrimenkuller esasen tapuda kayıtlı ise, ilgili âmme hükmî şahsı veya müessesenin talebi üzerine Asliye Hukuk Hâkimliğinin karariyle kayıt sicilden düşülür veya ilgili idare adına tescil yapılır. Tapuda kaydı olmıyan gayrimenkuller tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise, idare adına kayıt tesis olunur.
Hâkim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak karar verir.
Bu işlemler harç ve resme tabi değildir.
Bu madde gereğince yapılan sicilden kayıt düşürme ve tescil işlemlerinin bu kanuna aykırılığında bahisle ilgililerin dâva hakları mahfuzdur.
MADDE 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg